Torill Vagstad

Landsstyremedlem Torill Vagstad

Torill Vagstad er medlem av NFUs nye landsstyre. Hun har gjennom en årrekke hatt verv både som lokallagsleder, fylkesleder og som nestleder i NFUs landsstyre.

Jeg heter Torill Vagstad, bor i Elverum og er spesialbioingeniør. Sønnen min Eirik, 25 år, har Downs Syndrom. Da Eirik ble født, var jeg i den tro at samfunnet rundt oss ville stille opp, og at vi som foreldre ville få den hjelp vi trengte når vi måtte be om det. Dessverre var det ikke slik. Vi måtte kjempe for gode forhold for han i barnehage, grunnskole og videregående skole. Vi har ført kamper for avlastning, SFO, omsorgsstønad, støttekontakt og meningsfull fritid, og ikke minst arbeid.

Alle kampene for Eirik førte til at jeg møtte andre i samme situasjon, og jeg ble mer og mer klar over at vi som har et barn/ungdom med utviklingshemming, trenger en interesseorganisasjon. I NFU har vi erfart at vi deler skjebne og erfaringer med mange andre.

Jeg vært lokallagsleder i NFU Elverum lokallag. På årsmøtet i februar ble jeg igjen valgt inn i styret, nå som nestleder. Jeg har også vært leder av NFU Hedmark fylkeslag, samt nestleder i NFU nasjonalt.

Organisasjonsarbeid har alltid interessert meg, Jeg brenner for likeverd og likestilling for alle. I Norge liker vi å tro at alle har det bra, og de fleste tar likestilling for gitt. Jeg våger å påstå at diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne og spesielt mennesker med utviklingshemming, er så automatisert at de fleste ikke ser den uttalte diskrimineringen som finner sted. Dette gjelder skole og utdanning, helse, arbeid, ferie og fritid og ikke minst muligheten til å bo på den måten man sjøl ønsker. Det er utstrakt mangel på sjølbestemmelse og medbestemmelse, - mennesker med utviklingshemming er stort sett vant til å bli bestemt over.

Jeg er opptatt av sjølbestemmelse og medbestemmelse. Mennesker med utviklingshemming må i størst mulig grad få bestemme i sine liv. Vergemålsloven må endres, ikke minst fordi den i dagens form gir mulighet for utstrakt tvangsbruk.

NFU må bli sterkere som organisasjon. Dette kan vi få til hvis vi blir flere medlemmer, ved å styrke lokallag og fylkeslag, og ved å gi god og organisert opplæring til tillitsvalgte. Mennesker med utviklingshemming må få den opplæring de trenger for å bli gode tillitsvalgte.

Jeg stilte til valg i landsstyret fordi jeg har engasjement, erfaring og kunnskap. Dette ønsker jeg å bruke i landsstyret til nytte for organisasjonen og medlemmene.

Vi vedtok et Arbeidsprogram på NFU landsmøte 2021, der vi vedtok at NFU skal arbeide for implementering av CRPD og Barnekonvensjonen i alle myndighetsorganer, vi skal arbeide med organisasjonsoppbygging og opplæring av tillitsvalgte, og vi skal følge opp NFUs strategiske plan for internasjonalt arbeid.

Det nye landsstyret vil få mye å gjøre og håper vi makter å videreføre den gode kontakten landsstyret har hatt med fylkeslagene/fylkeslederne.

Torill Vagstad

25 mars 2021

  • 2021-04-12 You are doing a great job, and up to date with technology of your site. Ill find it as an inspiration to my current project. Thanks เว็บบาคาร่า Paulojimmathew
  • 2021-03-27 Jeg synes ikke dette fremstår som det mest stuerene styret jeg har sett. Steinar Wangen
  • 2021-03-26 Kloke ord Torill! Du kommer til å gjøre en knall jobb i Forbundsstyret som du alltid har gjordt! Lykke til med viktig arbeid sammen med gode medarbeidere! 👏🌹 Anders Haslestad

Tips noen om siden