NFU-bloggen

 • Faksimile fra Gudbrandsdølen Dagningen

  Vågå stevner utviklingshemmede

  16.03.2018
  –Institusjonstenkningen er på fremmarsj og Vågå kommune står i første linje og kjemper særomsorgens sak, sier NFUs tidligere nestleder, Bjug Ringstad som i lang tid har kjempet mot tvangsflytting av utviklingshemmede i Vågå kommune.
  Vågå stevner utviklingshemmede
 • Avlastningsboligen på Bømlo

  Avlastningsbolig

  11.03.2018
  Barneboliger og avlastningsboliger for barn, bør være mest mulig som et hjem. Bømlo kommune har fått mye ros for sin avlastningsbolig.
  Avlastningsbolig
 • Håndjern

  Økt tvangsbruk

  07.03.2018
  Bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming fortsetter å øke.
  Økt tvangsbruk
 • Illustrasjonsfoto

  Vergemål i strid med menneskerettighetene

  01.03.2018
  Vergemålsloven er den største trusselen mot menneskers selvbestemmelse og grunnleggende rettsikkerhet. Måten som loven praktiseres på, gjør situasjonen verre. Når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite skal behandle Riksrevisjonens rapport om vergemål, får en håpe at noen våkner og ser galskapen.
  Vergemål i strid med menneskerettighetene
 • Riksrevisjonens rapport

  Kraftig kritikk av vergemålsmyndighetene

  28.02.2018
  Vergemål er i liten grad individtilpasset, verger får ikke opplæring, saksbehandlingen i vergemålsaker er lite standardisert og kontrollen på feltet er fraværende, sier Riksrevisjonen i en svært kritisk rapport.
  Kraftig kritikk av vergemålsmyndighetene
 • Sirkelen sjukeheim

  Stortinget sier nei til barn på sykehjem

  28.02.2018
  Ett enstemmig storting krever at det skal bli slutt på at barn må være på sykehjem. I tillegg ønsker stortinget en bedre oversikt over barns institusjonsforhold og at barne- og avlastningsboligene i større grad skal være i samsvar med barnkonvensjonen, konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og våre nasjonale føringer.
  Stortinget sier nei til barn på sykehjem
 • Anna Kittelsaa

  NFU gratulerer Anna Kittelsaa!

  22.02.2018
  Anna Kittelsaa fyller 70 år i dag. Hennes innsats for å sikre mennesker med utviklingshemming gode levekår, har preget hele hennes yrkesaktive liv. Ingen andre har en tilsvarende praksis fra feltet. NFU gratulerer Anna Kittelsaa med dagen og takker for hennes utrettelige innsats.
  NFU gratulerer Anna Kittelsaa!
 • Logo, avisen Glåmdalen

  Rettsløse og umyndig gjort

  29.01.2018
  Det kanskje på plass at å rette fokus på et nytt område av overgrepssaker i Norge, hvor Hedmark virker til å være mest ivrige i å anvende makt ovenfor innbyggere med utviklingshemming. Det er ingen skam å snu og gi slipp på sin makt, ta dere tid til å lytte og se hvor alvorlig og krenkende dette er. La «Karl» kan få et verdig liv og la adoptivforeldrene være pårørende, skriver Jørn Nilsen i sitt innlegg i avisen Glåmdalen.
  Rettsløse og umyndig gjort
 • Logo: Fylkesmannen i Hedmark

  Kontrollinstans uten kontroll

  21.01.2018
  Avisa Glåmdalen har omtalt det faktum at Hedmark er det fylket hvor det benyttes desidert mest tvang ogverfor utviklingshemmede. Lite tyder på at Fylkeslege Trond Lutnæs i Hedmark verken har oversikt eller kjennskap til tvangsbruken i fylket.
  Kontrollinstans uten kontroll
 • Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen

  Når svangerskapet, fødsel og barn gjøres til et problem

  19.01.2018
  Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen er tildelt Livsvernprisen 2018. De tre mødrene har i en årrekke jobbet for å sikre en god svangerskapsomsorg og likeverdige helsetjenester også for dem som velger å bære frem barn med alvorlige diagnoser.
  Når svangerskapet, fødsel og barn blir et problem
 • Eldre-og folkehelseminister Åse Michaelsen

  Eldreminister for barn og yngre?

  18.01.2018
  Vi har fått en ny eldreminister som synes å få ansvaret for tjenestene til barn og yngre.
  Eldreminister for barn og yngre?
 • Solveig Horne og Bjørnar Laabak

  Takk til Solveig Horne og Bjørnar Laabak

  18.01.2018
  Ommøbleringen i regjeringen medfører at Solveig Horne forlater sin posisjon som barne- og likestillingsminister og Bjørnar Laabak avslutter sin rolle som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. NFU takker Solveig Horne og Bjørnar Laabak for innsatsen.
  Takk til Solveig Horne og Bjørnar Laabak
 • Foto av Siv, Erna og Trine

  Regjeringserklæringen

  14.01.2018
  Den nye regjeringserklæringen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er presentert. Om noen dager får vi en ny regjering. NFU gratulerer de tre partiene med å ha kommet i mål med forhandlingene og takker for at også mennesker med utviklingshemming har fått en plass i regjeringserklæringen.
  Regjeringserklæringen
 • Sirkelen sykehjem

  Forbud mot barn på sykehjem

  14.01.2018
  KrF og SV har fremmet forslag om at barn ikke skal måtte være på sykehjem. Regjeringspartiene vil neppe støtte forslaget, men med eventuell støtte fra Ap og Sp, vil det bli ulovlig å la barn få hele eller deler av sin oppvekst på sykehjem.
  Forbud mot barn på sykehjem
 • Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV)

  Barn på sykehjem

  06.01.2018
  Stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) har fremmet forslag om å sikre at barn ikke skal måtte ha sin oppvekst på sykehjem. NFU verdsetter forslaget. Her følger NFUs høringsuttalelse.
  Barn på sykehjem
 • Foto av Norges lover

  Vrøvl om ikke lovpålagte oppgaver

  27.12.2017
  Når kommunen hevder at visse omsorgsoppgaver ikke er lovpålagt, kan det være en god tommelfingerregel å anta det motsatte.
  Vrøvl om ikke lovpålagte oppgaver
 • Illustrasjonsfoto av elev

  Skolepolitikk og New Public Management

  27.12.2017
  Det verste med New Public Management er at det virker og at skolen følger styringsmodellen. Elever med omfattende spesialundervisning faller utenfor styringssystemet. Elever med utviklingshemming faller utenfor skoleutviklingen.
  Skolepolitikk og New Public Management
 • Faksimile fra Avisa Nordland

  Fauske etablerer arbeid og dagtilbud

  26.12.2017
  Kommunalsjef for helse og omsorg i Fauske, Nils-Are Johnsplass, tar høyde for å etablere tilrettelagte arbeidsplasser og dagtilbud i kommunen i løpet av neste år, skriver Avisa Nordland.
  Fauske etablerer arbeid og dagtilbud
 • Illustrasjon

  Fra umyndiggjøring til myndiggjøring

  25.12.2017
  Frem til i dag har det vært vanlig at verge og helse- og omsorgspersonell bestemmer over mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at vi skal snu om på forholdet og hjelpe de umyndiggjorte til å ta informerte valg i samsvar med deres preferanser og vilje. Norge henger dessverre etter i denne prosessen.
  Fra umyndiggjøring til myndiggjøring
 • Illustrasjonsfoto

  Tvang, makt og umyndiggjøring

  23.12.2017
  I 1999 fikk vi lovverket som skulle begrense bruken av tvang og makt overfor utviklingshemmede. Lovverket hadde stor effekt til å begynne med. I de senere årene har lovverket først og fremst bidratt til å legitimere tvangsbruk.
  Tvang, makt og umyndiggjøring
 • Høyesterett

  Viktig dom om BPA

  12.12.2017
  Høyesterett har avsagt en dom som slår fast at skifte av BPA-leverandør ofte vil være en virksomhetsoverdragelse. Dommen stadfester også arbeidsleders styringsrett over ordningen.
  Viktig dom om BPA
 • Foto av Arvid Drolsum

  Jevnaker har et ledelsesproblem

  09.12.2017
  Over flere år har forholdene blitt stadig dårligere forhold for utviklingshemmede på Jevnaker. Få ansatte, mye vikarbruk og få med vernepleierkompetanse, sier Arvid Drolsum i NFU Hadeland lokallag til avisen Ringerikes Blad.
  Jevnaker har et ledelsesproblem
 • Penger

  Kampen om pleiepengene, –kampen om småpengene

  09.12.2017
  Kristelig Folkeparti blir tungen på vektskålen i spørsmålet om pleiepengeordningen også skal gi trygghet for dem som trenger ordningen mest.
  Kampen om pleiepengene, –kampen om småpengene
 • Laila Pedersen og datter

  Ber Fylkesmannen stoppe betaling for SFO

  06.12.2017
  NFU Rogaland fylkeslag har bedt Fylkesmannen i Rogaland føre tilsyn med Stavanger kommunes krav om egenbetaling for barn med funksjonsnedsettelser i SFO.
  Ber Fylkesmannen stoppe betaling for SFO
 • Illustrasjon

  Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert

  03.12.2017
  FNs internasjonale dag for funksjonshemmede er en passende anledning for å stille spørsmålet om hvor det ble av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Det finnes et langt og et kort svar på spørsmålet. Det korte svaret er at myndigheter og profesjoner ser seg tjent med å gjemme, glemme og ignorere rettighetene. Et lenger svar kommer i brødteksten.
  Funksjonshemmedes rettigheter, –gjemt, glemt og ignorert
 • Jevnaker kommunevåpen

  Alvorlige lovbrudd i Jevnaker

  30.11.2017
  Fylkesmannens tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming i Jevnaker avdekket at kommunen ikke sikrer at tjenesten personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført systematisk. De administrative systemene er ufullstendige. Kommunen legger ikke til rette for nødvendige helsetjenester i hjemmet for personer med psykisk utviklingshemming. Kommunen sikrer heller ikke at personlig assistanse til personer med utviklingshemming blir gjennomført uten bruk av tvang og makt.
  Alvorlige lovbrudd i Jevnaker
 • Åmot kommunevåpen

  Uforsvarlige tjenester i Åmot

  29.11.2017
  Åmot kommune sikrer ikke forsvarlig tildeling, gjennomføring, evaluering og revurdering av personlig assistanse. Ansatte i tjenesten mangler kompetanse og kommunen sikrer ikke at tjenesteytingen skjer uten ulovlig bruk av tvang og makt.
  Uforsvarlige tjenester i Åmot
 • FN-flagg

  Kunnskapsdepartementet overser FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

  27.11.2017
  I mars 2017 nedsatte Kunnskapsdepartementet "Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging". Størstedelen av ressursbruken til spesialundervisning går til elever med utviklingshemming. Utvalgsmedlemmene har liten kjennskap til elevgruppen. Utvalgets mandat er uklart, vidt og mangler referanser til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Kunnskapsdepartementet overser menneskerettighetene
 • Fn-flagget

  En skole for alle

  26.11.2017
  Den 4. desember er FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bufdir markerer dagen med en konferanse om skole- og utdanning. Det kan være på tide å minne om Norges forpliktelser i forhold til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  En skole for alle
 • Stortingsrepresentant Mona Lill Fagerås

  Finansiering av studium tilrettelagt for personer med utviklingshemming

  24.11.2017
  Mona Lill Fagerås stiller spørsmål vedrørende den manglende finansieringen av studiet tilrettelagt for personer med utviklingshemming som Nord univestitet har utviklet.
  Finansiering av studium tilrettelagt for personer med utviklingshemming
 • Siv-Len Strandskog

  Gratis SFO etter 4. årstrinn bør være en selvfølge

  23.11.2017
  –De fleste barn er i stand til å ivareta seg selv til foreldrene kommer hjem når de går ut av 4. årstrinn. Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne skal ikke straffes med betalingskrav for at deres barn er avhengig av tilsyn etter skoletid, sier Siv-Len Strandskog i Sola Arbeiderparti.
  Gratis SFO etter 4. årstrinn bør være en selvfølge
 • Stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV)

  Stortingspolitikere vil har barn ut fra sykehjem

  22.11.2017
  "Barn har rett til familieliv og trygghet. De har rett til å få leve sammen med foreldrene sine", skriver stortingsrepresentantene Olaug Bollestad (KrF) og Nicholas Wilkinson (SV) sitt forslag som vil forhindre at barn må være på sykehjem.
  Stortingspolitikere vil har barn ut fra sykehjem
 • John Peter Hernes, Stavanger Høyre

  Stavanger Høyre sier nei til gratis SFO etter 4. trinn

  22.11.2017
  John Peter Hernes, Stavanger Høyre, sier nei til gratis SFO for barn med spesielle behov etter 4. trinn. Kari Nessa Nordtun, Stavanger Arbeiderparti, går inn for gratis SFO.
  Stavanger Høyre sier nei til gratis SFO etter 4. trinn
 • Ingvild Østerby

  Stavanger kommune krever ulovlig betaling

  21.11.2017
  Stavanger kommune har ikke lov til å ta betalt for skolefritidsordningen etter 7. klasse. Begrunnelsen er at skolefritidsordning kun finnes fra 1. til 4. trinn, for barn med funksjonsnedsettelser finnes ordningen fra 1. til 7. trinn. Kommunen kan ikke ta betalt for en skolefritidsordning som ikke finnes, sier juridisk rådgiver Ingvild Østerby.
  Stavanger kommune krever ulovlig betaling
 • Hurum kommune

  Ulovlig bruk av tvang i Hurum kommune

  21.11.2017
  Helsetilsynet avdekket ulovlig tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning i Hurum kommune. Helsetilsynet avdekte også at hverken omsorgstjenestene eller helseoppfølgingen var forsvarlig.
  Ulovlig bruk av tvang i Hurum kommune
 • Mor og barn

  SFO bør være gratis etter 4. klasse

  20.11.2017
  Stavanger kommune krever foreldrebetaling for barn med funksjonsnedsettelser gjennom hele skolegangen. Velferdsstatens prinsipp bygger på å kompensere for funksjonsnedsettelser. I Stavanger påføres foreldre til barn med spesielle behov kostnader som andre ikke påføres.
  SFO bør være gratis etter 4. klasse
 • Birkenes sykehjem

  Barn på sykehjem

  19.11.2017
  En ny trend sprer seg. Barneavlastning etableres på kommunale sykehjem. Birkenes kommune gjør nå klart en del av sykehjemmet for å ta i mot barn. Klepp kommune har hatt barn på sykehjemmet i lang tid.
  Barn på sykehjem
 • Trondheim kommune

  På livet laus - Det gjelder livet

  18.11.2017
  Trondhem kommune kom dårlig ut i det nasjonale tilsynet med tjenester til voksne med utviklingshemning. Håvard Ravn Ottesen savner forslag fra rådmannen som kan bidra til å rette opp situasjonen.
  På livet laus - Det gjelder livet
 • Illustrasjon av barn på SFO

  Stavanger krever ulovlig og diskriminderende betaling

  14.11.2017
  Stavanger kommune krever ulovlig foreldrebetaling for etter skoletidsopphold for elever med utviklingshemning etter 7. klassetrinn. Kommunen vil innføre en diskriminerende foreldrebetaling for SFO-tilbudet for elever med utviklingshemning fra 5. til 7. klassetrinn.
  Stavanger krever ulovlig og diskriminderende betaling
 • Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson

  Omkamp om tilskudd til bil

  13.11.2017
  I 2015 ble ordningen om tilskudd til bil for å bryte sosial isolasjon fjernet. Når foreslår stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk (SV) og Nicholas Wilkinson (SV) å gjeninnføre ordningen.
  Omkamp om tilskudd til bil
 • CRPD

  Umyndiggjøring eller likhet for loven

  11.11.2017
  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at alle har rettslig handleevne, uavhengig av funksjonsnedsettelse og funksjonsnivå. Konvensjonens berettigelse vises gjennom motstanden av å innrømme mennesker med nedsatt funksjonsevne rettslig handleevne.
  Umyndiggjøring eller likhet for loven
 • Illustrasjonsfoto av folk som jobber i butikk

  Kommunalisering av VTA

  01.11.2017
  Regjeringen skal iverksette forsøk med kommunalisering av Varig tilrettelagt arbeid (VTA). NFU frykter utviklingen, noe vi ga klar beskjed om i vår høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet.
  Kommunalisering av VTA
 • Illustrasjon, bostøtte

  Stusslig om bostøtte

  16.10.2017
  For få år siden var det vanlig at personer med utviklingshemning mottok bostøtte. De senere årene har imidlertid husleiene økt samtidig som bostøtten er blitt redusert. I dag mottar knapt noen med utviklingshemning bostøtte. Forslaget til statsbudsjett for 2018 inneholder ikke noe for å rette opp situasjonen.
  Stusslig om bostøtte
 • Illustrasjonsfoto av arbeid

  Vi trenger en opptrappingsplan for arbeidsmarkedstiltak

  13.10.2017
  I statsbudsjettet legges det opp til en vekst i antallet tiltaksplasser innen Varig tilrettelagt arbeid på 125. Med en slik årlig økning vil det ta ca. 250 år før dagens behov for tiltaksplasser er dekket. Vi er glade for den varslede økningen, men etterlyser en opptrappingsplan for å dekke behovet for tiltaksplasser.
  Vi trenger en opptrappingsplan for arbeidsmarkedstiltak
 • Illustrasjonsfoto, omsorgsbolig

  Fra deinstitusjonalisering til reinstitusjonalisering

  12.10.2017
  Institusjonsomsorgen er gjeninnført. En vesentilig årsak er fremveksten av Helse- og omsorgsdepartementet. Fokuset er helse- og eldreomsorg. Levekårene til mennesker med utviklingshemning havner i skyggen.
  Fra deinstitusjonalisering til reinstitusjonalisering
 • Illustrasjon av brukermedvirker

  Bergensere søkes!

  11.10.2017
  NFU Bergen lokallag trenger medlemmer som kan bli med i arbeidet overfor Bergen kommune. Siktemålet er å sikre gode levekår for innbyggere med utviklingshemning.
  Bergensere søkes!
 • Foto av et bofellesskap

  Fra gode levekår til dårlig omsorg

  10.10.2017
  I 2016 ble det gjennomført nasjonalt tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemning. Ulovlige forhold ble avdekket i 79 prosent av tilfellene. Ingen har kontroll med utviklingen. Tjenestene til mennesker med utviklingshemming har endret fokus fra å legge til rette for gode levekår, til å gi forsvarlig pleie.
  Fra gode levekår til dårlig omsorg
 • Faksimile fra Avisa Nordland

  SV varsler omkamp om pleiepengeordningen

  07.10.2017
  Stortingsrepresentant for Nordland SV, Mona Fagerås, varlser at de vil komme med et nytt forslag til pleiepengeordningen, skriver Avisa Nordland.
  SV varsler omkamp om pleiepengeordningen
 • Skjermdump fra NRK Hordalands nettsider

  Bergen kommune på ville veier

  05.10.2017
  Elin Leegaard Marøy får ikke lenger bistand til å dra på treningsstudio, melder NRK Hordaland. Bergen kommune kutter i tjenestetilbudet på en måte som synes å være i strid både med lovverket, nasjonale politisker målsetninger og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  Bergen kommune på ville veier
 • Foto av penger

  Omkamp om pleiepengeordningen?

  01.10.2017
  Partienes mandatfordeling er endret siden den nye pleiepengeordningen ble vedtatt av Stortinget i vår. Nå vil det være flertall for forslag som falt i vår. Kan hende enkelte partier også har tenkt seg om og endret standpunkt?.
  Omkamp om pleiepengeordningen?
 • Illustrasjon

  Styrket pårørendestøtte

  01.10.2017
  Fra og med i dag iverksettes nye bestemmelser om pårørendestøtte. Endringen dreier seg først og fremst om presiseringer og klargjøring av rettighetene til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid.
  Nye lovbestemmelser om pårørendestøtte
 • Illustrasjonsfoto

  En lov om beslutningsstøtte

  30.09.2017
  Vergemålsloven er ikke i samsvar med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, men med korrigeringer av lovverket og dagens praksis, bør det være en enkel oppgave å sikre samsvar.
  En lov om beslutningsstøtte
 • FN-logo

  Retten til et selvstendig liv

  29.09.2017
  FN-komiteén som overvåker statenes etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har presisert forståelse av konvensjonens artikkel 19
  Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet
 • Kirsti Bergstø

  Takk for innsatsen!

  12.09.2017
  Når det nye Stortinget møtes, så er det uten to av dem som har fremmet interessene til mennesker med utviklingshemming mest, nemlig stortingsrepresentantene Kristi Bergstø (SV) og Freddy de Ruiter (Ap).
  Takk for innsatsen!
 • Valg

  Hjelp i valglokalet

  11.09.2017
  Har en behov for hjelp til å stemme, så har en rett på slik hjelp.
  Hjelp til å stemme
 • Illiustrasjonsfoto

  Arbeidsmarkedstiltak

  28.08.2017
  Samtlige partier har programfestet å iverksette tiltak for å få flere med funksjonsnedsettelser i arbeid. Presisjonsnivået varierer mellom programmene. Tilrettelegging, tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd er gjengangere blant tiltakene. Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har programfestet at ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal forbli statlig.
  Arbeidsmarkedstiltak
 • Illustrasjonsfoto

  Barn med utviklingshemming i partiprogrammene

  19.08.2017
  Barn med funksjonsnedsettelser og deres familier er godt representert i partprogrammene til Kristelig Folkeparti. Sosialistisk Venstreparti har mange og klare forslag. Venstre har knapt nevnt gruppen. Mange partier benytter seg av retoriske grep som gjør det mulig å love noe uten å ha lovet noe, f.eks. ved å love å "vurdere".
  Barn med funksjonsnedsettelser i partiprogrammene
 • Illustrasjonsfoto

  Partienes holdning til sortering

  19.08.2017
  Ikke overraskende er det Kristelig Folkeparti som er klarest mot å selektere fostre med bakgrunn i fosterets egenskaper. Rødt og Fremskrittspartiet er de mest liberale.
  Partienes holdning til sortering
 • Stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter, Kirsti Bergstø og Olaug Bollestad

  Setter utviklingshemming på dagsorden

  14.08.2017
  Stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter (Ap), Kirsti Bergstø (SV) og Olaug Bollestad (KrF) har i imponerende grad satt fokus på politikken overfor mennesker med utviklingshemming i denne stortingsperioden.
  Setter utviklingshemming på dagsorden
 • Regjeringen Solberg

  Regjeringsmedlemmenes innsats

  13.08.2017
  Valget nærmer seg og det kan være på tide å gjøre opp status for fire års erfaring med regjeringen Solberg.
  Regjeringsmedlemmenes innsats
 • Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap)

  Alle har rett på gode tjenester

  09.08.2017
  –Arbeiderpartiet er for et sterkt kommunalt selvstyre. I dette ligger det frihet, men også en forpliktelse til å ta ansvar for kommunes innbyggere. Ansvaret må forankres i kommunens politiske organ. Jeg registrerer at det i sakene omtalt i Trønder-Avisas artikkelserie er forvaltere, ikke politikere, som uttaler at kommunen ikke evner å etablere gode nok tjenester, skriver stortingsrepresentant Invild Kjerkol (Ap) i et leserinnlegg i Trønder-Avisa.
  Alle har rett på gode tjenester
 • Faksimile av Trønder-Avisa

  Alle skal kunne bo og leve i kommunen

  19.07.2017
  Trønder-Avisa har gjennom et titalls artikler satt fokus på fremveksten av private omsorgssentre. Personer med utviklingshemming og tilleggsproblemer sendes bort fra hjemkommunen og blir boende under institusjonslignende forhold. Enkelte har forsvart praksisen, andre har kritisert Trønder-Avisas dekning av saken. Her følger et tilsvar til motstemmene.
  Alle skal kunne bo og leve i kommunen
 • Dag Olav

  Når tjenestene forsvinner

  18.07.2017
  Dag Olav har bodd i sitt eget hus i Stavanger siden 2013. Han trives, spesielt når tjenestene kommer.
  Når tjenestene forsvinner
 • Nærlandsheimen

  Særomsorgen – nissen fulgte med på lasset

  16.07.2017
  De samme argumentene som ble brukt for institusjonene innen HVPU brukes i dag i kommunal omsorg, f.eks. «fordelene» med stordrift. Det mange ikke forstår, heller ikke alle såkalte fagfolk, er at stordrift er jo ofte nettopp en del av problemet for utviklingshemmede og dermed kostnadsdrivende, skrive Olav Tendeland, tidliger direktør for HVPU i Rogaland.
  Særomsorgen – nissen fulgte med på lasset
 • Illustrasjonsfoto

  Alle skal kunne bo og leve i kommunen

  13.07.2017
  Trønder-Avisa skal ha ros for artikkelserien «De umulige sakene», om personer med utviklingshemming, personlighetsforstyrrelser og atferdsproblemer som plasseres i private institusjoner, ofte langt fra hjemkommunen. Praksisen er i strid med etablerte nasjonale politiske målsettinger, lovverket og menneskerettighetene.
  Alle skal kunne bo og leve i kommunen
 • Institusjonsomsorgen

  01.07.2017
  "De umulige sakene" er fellesoverskriften til en serie artikler i Trønder-Avisa. Artiklene belyser fremveksten av private omsorgsfirma som på oppdrag av kommunene bosetter personer med utviklingshemming og atferdsvansker i institusjonslignende tilværelse langt i fra hjemstedskommunen.
  Institusjonsomsorgen
 • Anna Kittelsaa

  Utviklingshemming og leveverdige liv

  29.06.2017
  Anna Kittelsaa mener Aksel Braanen Sterri handlet uetisk med sine nedverdigende utsagn om mennesker med Downs syndrom. Hun er skuffet av medias ensidighet og fraværet av fagfolk i den etterfølgende debatten.
  Utviklingshemming og leveverdige liv
 • Oppslag i Trønder-Avisa

  De kommunene har gitt opp

  21.06.2017
  Kommunene betaler helt unødvendig store summer til private omsorgsfirma for at disse skal overta tilbudet til "vanskelige" personer med utviklingshemming. Trønder-Avisa bringer i dag historien om Mestrings- og læringssenteret på Ekne.
  De kommunene har gitt opp
 • Sirkelen sjukeheim

  Barn på sykehjem

  19.06.2017
  Klepp kommune plasserer barn på sykehjem, stikk i strid med nasjonal politikk og internasjonale forpliktelser.
  Barn på sykehjem
 • Rektor Ole Petter Ottersen

  Rektor Ottersens fleksible prinsipper

  13.05.2017
  Det er postivit at rektor Ole Petter Ottersen reagerer mot rasistiske holdninger på Universitet i Oslo. Det er vanskeligere å forstå den samme rektorens argumenter for ikke å reagere mot univeristetsansattes nedsnakking av mennesker med funksjonsnedsettelser generelt og personer med Downs syndrom spesielt.
  Rektor Ottersens fleksible prinsipper
 • Rektor Ole Petter Ottersen

  Hvor utgangspunktet er som galest...

  01.05.2017
  I takt med rektor Ole Petter Ottersen presiseringer av egne standpunkt i forbindelse med Sterris nedsnakking av mennesker med utviklingshemming, får forklaringene karakter av en uforståelig rundans. Lite tyder på at rektor Ottersen selv fatter innholdet i det han skriver.
  Hvor utgangspunktet er som galest...
 • Akademia som forurenser

  Akademia som forurenser

  25.04.2017
  I Tyrkia og Ungarn er akademia truet av myndighetene. I Norge er mennesker med utviklingshemming truet av akademia.
  Akademia som forurenser
 • Rektor Ole Petter Ottersen må ta ansvar

  20.04.2017
  Rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo bør unnskylde seg overfor mennesker med utviklingshemming. Den akademiske friheten rommer ikke krenkelser.
  Rektor Ole Petter Ottersen må ta ansvar
 • Baby med Downs syndrom

  Sorteringsdebatten

  18.04.2017
  Sorteringsdebatten har blusset opp på ny. En saklig og informativ debatt pågår i legetidskriftet. Større ord og kraftigere påstander kommer fram i den konservative avisen Minerva.
  Sorteringsdebatten
 • Ordet absurd

  Hvis kongen var dronning?

  16.04.2017
  Hypotetiske spørsmål gir sjelden interessante svar. Spørsmålet om samfunnet ville vært dårligere dersom Downs syndrom ikke fantes, er omtrent like håpløst som spørsmålet om en ville tatt en vaksine mot Downs syndrom.
  Hvis kongen var dronning?
 • Universitetet i Oslo

  Det akademiske sløvsinn

  11.04.2017
  Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, ser på statssekretær Bjørnar Laabak som en trussel mot den akademiske friheten. Dessverre ser ikke rektor Ottersen sitt eget akademiske ansvar.
  Det akademiske sløvsinn
 • Ikke svekk likestillings- og diskrimineringsombudet

  09.04.2017
  Forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov vil bety en alvorlig nedbygging av likestillings- og diskrimineringsvernet.
  Ikke svekk likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Arvelære

  Aksel Braanen Sterris åpenbaring

  07.04.2017
  Aksel Braanen Sterri hevder at personer med Downs syndrom ikke lever fullverdige liv. Tradisjonen med å redusere menneskeverde til utviklingshemmede er lang og omfattende.
  Aksel Braanen Sterris åpenbaring
 • Erna og Siv

  Regjeringen handler i strid med seg selv og grunnloven

  04.04.2017
  Regjeringen foreslår å vingeklippe Fylkesmannen, svekke innbyggernes rettsikkerhet og styrke kommunenes rettsikkerhet, stikk i strid med både Høyre og FrP sine tidligere synspunkter og stikk i strid med grunnloven.
  Regjeringen handler i strid med seg selv og grunnloven
 • Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Regjeringen vil svekke innbyggernes rettssikkerhet

  02.04.2017
  Regjeringen har lagt fram et lovforslag som pålegger Fylkesmannen å legge stor vekt på det kommunale selvstyre i behandlingen av klagesaker. Lovforslaget åpner også for at kommunene skal kunne gå til sak mot staten dersom de mener at Fylkesmannen har gått for langt i klagebehandling. Forslaget innebærer en svekkelse av innbyggernes rettsikkerhet.
  Regjeringen vil svekke innbyggernes rettssikkerhet
 • Normalfordeling

  Overdiagnostisering av utviklingshemming

  29.03.2017
  Det pågår en kraftig overdiagnostisering av utviklingshemming til tross for fagfolkenes påstand om underdiagnostisering av tilstanden.
  Overdiagnostisering av utviklingshemming
 • Illustrasjon

  Helsevesen, –behandling eller mishandling?

  22.03.2017
  TV 2 har brakt fram mange historier om foreldre med utviklingshemming som blir fratatt sine barn. Når TV 2 nøster i sakene, avdekkes en praksis i deler av helsetjenesten som er såpass alvorlige at helse- og omsorgsminister Bent Høie må sikre at det ryddes opp.
  Helsevesen, –behandling eller mishandling?
 • penger

  Bostøtten som skrumpet inn

  16.03.2017
  Bostøtten forsvinner for stadig flere. Årsaken er først og fremst at bevilgningene til bostøtte har avtatt de siste årene.
  Bostøtten som skrumpet inn
 • Norges lover

  Kommunene gir blaffen

  13.03.2017
  Tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemming i 2016, tegner et nedslående bilde. Institusjonsomsorgen er gjenninført, tjenestene er dels fraværende og dels kollektive, rettsikkerheten er fraværende. Tjenestene mangler kompetanse og kommunene mangler oversikt over situasjonen.
  Kommunene gir blaffen
 • Menneskerettighetserklæringen

  Diagnose og diskriminering

  12.03.2017
  Stadig vekk benyttes utviklingshemming som begrunnelse for tiltak. Få synes å være klar over at slike begrunnelse er diskriminerende.
  Diagnose og diskriminering
 • Normalfordelt iq

  Hør på fagfolk, men ikke tro på dem

  26.02.2017
  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssykehus diagnostiserer barn med gjennomsnittlige skoleprestasjoner som utviklingshemmet, i følge TV 2. Tilfellet er neppe unikt og kommer av fagfolk med for stor tro på, og for liten innsikt i eget fagfelt.
  Hør på fagfolk, men ikke tro på dem
 • Normalfordeling

  Psykolog, – fagperson eller diagnose?

  25.02.2017
  Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Stavanger nekter å slette utviklingshemmingsdiagnosen som ble satt på Merete Henriksens datter, melder TV 2. Dette til tross for at jenten har gjennomsnittskarakterer og fikk fem i norsk muntlig. Mye tyder på at BUP har større problemer enn flere av pasientene.
  Psykolog, – fagperson eller diagnose?
 • Fareskilt

  Vokt deg for Seljord!

  25.02.2017
  Det er svært vanlig at de kommunale tjenestene til mennesker med utviklingshemming er i strid med lovverket. Når det gjelder Seljord kommune, må det være adskillig lettere å peke på forhold som fugerer enn å påpeke hva som ikke fungerer.
  Vokt deg for Seljord!
 • Alf Anvedsen

  Inkludering er det vi vil!

  24.02.2017
  Inkludering, det å inngå i samfunnet som likeverdige innbyggere, er den største utfordringen til mennesker med utviklingshemming. Skal vi gå i retning av et inkluderende samfunn, må vi få kommunene med oss, skriver NFUs tidligere nestleder Alf Anvedsen.
  Inkludering er det vi vil!
 • Penger

  Inntektssystemet til kommunene

  21.02.2017
  Statlige myndigheter har gitt mennesker med bistandsbehov lovfestede rettigheter. De fleste tjenestene er pålagt kommunene. Staten bestemmer kommunenes inntekter, men systemet for å finansiere kommunene står verken i forhold til politiske målsetninger eller lovpålagte oppgaver.
  Inntektssystemet til kommunene
 • Skjermdump fra TV 2

  Utviklingshemmede som foreldre

  13.02.2017
  TV 2 brakte nyheten om 200 foreldre med utviklingshemming, lærevansker og kognitiv svikt som årlig blir fratatt sine barn av barnevernet. Det er god grunn til stille spørsmål med norsk praksis på feltet.
  Utviklingshemmede som foreldre
 • Foto fra Erlandsens Conditori

  Erlandsens Conditori stenger dørene

  03.02.2017
  Den 2. februar meldte Erlandsens Conditori at de ble nødt til å avvikle driften. Etter flere års slit med å etablere sin egen arbeidsplass, måtte Kim, Daniel og støttespillerne rundt dem innse at det ville være for krevende å fortsette driften uten offentlige tilskudd og prisgitt veldedighet.
  Erlandsens Conditori stenger dørene
 • FN-flagg

  Skuffende men ikke håpløst

  02.02.2017
  Det var forventet at Stortinget ikke ville gå inn for å slutte seg til FNs individklageordning for brudd på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Selv om vedtaket var skuffende, viser saken at det er fragmenter av håp.
  Norge ville ikke gå inn for individklagerett
 • Fru Justisia

  Ulovligheter avdekket i fire av fem tilsyn

  31.01.2017
  Tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming i 2016 avdekket ulovlige forhold i 81% av tilfellene.
  Tilsyn avdekker ulovligheter
 • Medisiner

  Medisinfri behandling

  30.01.2017
  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gitt helseregionene pålegg om å tilby personer med psykiske lidelser tilbud om medisinfri behandling. Lite tyder på at ordningen vil nå mennesker med utviklingshemming.
  Medisinfri behandling
 • Torill Vagstad

  Stange kommune bryter loven

  11.01.2017
  Mina valgte å gå på en videregående skole som ikke ligger i hjemkommunen hennes. Det skapte store problemer. Kommunen makter ikke å etablere et tjenestetilbud.
  Stange kommune gir ikke lovpålagte tjenester
 • Byråd Inga Marte Thorkildsen

  Takk Inga Marte!

  22.12.2016
  Ingen har gjort mer for å rette opp umenneskelige forhold for utviklingshemmede i bydel Bjerke enn byråd Inga Marte Thorkildsen. I stedet for å rydde opp i eget reir, forsøker bydelen nå å gjøre byråden til problemet.
  Takk Inga Marte!
 • Norges lover

  Lovbrudd over hele fjøla!

  05.12.2016
  Til nå i år er det rapportert 41 tilsynen med tjenester til mennesker med utviklingshemning. Det er avdekket ulovlige forhold i 83% av tilfellene.
  Lovbrudd over hele fjøla!
 • Illustrasjon

  Hva skjer med arbeidstilbudet?

  04.12.2016
  I budsjettavtalen er antallet tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid (VTA) økt med 300, men det er ikke bevilget ekstra midler til arbeidsmarkedstiltaket. Personer med utviklingshemning står i fare for å bli ytterligere marginalisert ut fra arbeidsmarkedstiltakene.
  Hva skjer med arbeidstilbudet?
 • FN-flagg

  Nedsnakking av funksjonshemmedes rettigheter

  03.12.2016
  Utenriksdepartementet gir en svært ubalansert beskrivelse av en eventuell individuell klagerett til FN-komitéen for funksjonshemmedes rettigheter.
  Nedsnakking av funksjonshemmedes rettigheter

Tips noen om siden