Sheida Sangtarash

Hvordan vil Norge sikre menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

Norge fikk mange og alvorlige anbefalinger fra FN for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter etterleves. Stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) leverte fredag den 12. april spørsmål til statsminister Erna Solberg om hvordan regjeringen planla å følge opp anbefalingene fra FN.

Spørsmål til statsminister Erna Solberg

Den periodiske rapporteringen om Norges etterlevelse av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er avsluttet for denne gang med FN-komiteens avsluttende kommentarer og anbefalinger til Norge. Hvordan planlegger regjeringen å forholde seg til FN-komiteens anbefalinger og vil regjeringen rapportere om arbeidet eller på andre måter involvere Stortinget i arbeidet med å etterkomme FN-komiteens anbefalinger?

Begrunnelse

FN-komiteens avsluttende merknader og anbefalinger til Norge (Concluding observations on the initial report of Norway), er omfattende og går på tvers av den norske departementsstrukturen og sektoransvaret. Kultur- og likestillingsdepartementet har et koordineringsansvar for politikken overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne, men virkemidlene er sektordepartementenes ansvar. FN-komiteens anbefalinger omfatter de fleste forvaltningssektorene og kan gi konsekvenser både for Stortingets budsjettarbeid og i mange andre saker. Noen av anbefalingene er partipolitisk omstridt. For to uker siden behandlet Stortinget f.eks. forslaget fra SV om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i menneskerettighetsloven. En drøy uke etter at forslaget ble nedstemt, anbefaler FN-komiteen Norge å innarbeide konvensjonen i norsk lovverk.

Andre anbefalinger er på områder hvor det ikke er etablerte partipolitiske skiller, men det vil like fullt være et spørsmål om prioritering av budsjettmidler og departementenes arbeidskapasitet.

FN-komiteens anbefalingene gjelder pågående prosesser, f.eks. anbefales Norge om å erstatte vergemålsloven med en lov om beslutningsstøtte. I kjølvannet av Riksrevisjonens rapport om vergemålsreformen og VGs avsløringer i Tolga-saken, har Justis- og beredskapsdepartementet nylig hatt forslag til endring i vergemålsloven på høring.

Anbefalingene kan kreve koordinering på tvers av sektoransvarsprinsippene. FN-komiteen anbefaler også Norge å bygge opp et beslutningsstøttesystem både i forbindelse med vergemålsloven (konvensjonens artikkel 12) og i forbindelse med tvangsbehandling innen helsetjenesten (konvensjonens artiklene 15 og 17). Det er på ingen måte gitt om det bør bygges opp ett, to eller tre slike beslutningsstøttesystemer.

Stortinget har bestemt at Norge skal etterleve konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er ikke er opplagt hvilke tiltak som Norge bør iverksette for å imøtekomme FNs anbefalinger til Norge. Tiltak kan være krevende, påvirke Stortingets prioriteringer og det kan være ulike politiske synspunkter på hvordan anbefalingene bør etterkommes. Uklarhetene og konsekvensene med hensyn til hvordan Norge etterkommer FNs anbefalinger, taler for at regjeringen bør gi Stortinget en samlet presentasjon av hvordan Norge stiller seg til FNs anbefalinger og hvilke tiltak Norge vil iverksette for å imøtekomme FNs kritikk og anbefalinger.

15 april 2019

  • 2019-04-16 Erfaringer fra Danmark viser at betydningen av inkorporering overdrives betydelig. Steinar Wangen
  • 2019-04-15 Viktig Anita Tymi

Tips noen om siden