Helse- og omsorgsdepartementet

Foreslår tvangsisolering av utviklingshemmede

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått endring i smittevernloven slik at det blir mulig å tvangsisolere mennesker med manglende samtykkekompetanse. Saken er ikke utredet. Det er gitt ett døgns høringsfrist og det legges opp til hurtigbehandling i Regjering og Storting.

Spørsmålene knyttet til tvangsisolering av mennesker uten samtykkekompetanse er mange, sakspapirene er lite oppklarende og spørsmålet er ikke utredet.

Skal en først tvangsisoleres, så vil det trolig være langt bedre å bli tvansisolert i eget hjem enn å bli tvangsisolert i sykehus. Men spørsmålet er om en må tvangsisoleres. Nå har vi vært gjennom den første bølgen av Covid-19 smitte. Smittetallene er på vei nedover. Til nå har det ikke vært behov for å tvangsisolere noen på sykheus, slik hovedregelen etter smittevernslovens § 5-4 er. Det er vanskelig å se at behovet skal være større når smittetallene er lavere enn på lenge. Det er enda vanskeligere å se hvorfor saken skal hastebehandles.

Tvangsisoleringe etter smittevernslovens § 5-4 er definert med motstand eller forventet motstand mot isoleringen. Få med utviklingshemming vil motsette seg isolasjon. Lovforslaget utvider personkretsen til fra dem som motsetter seg til dem som mangler samtykkekompetanse. Hvem dette er og hva samtykkekompetanse er, kan være krevende å vite. Fra Tolga-saken og vergemålsfeltet, bør en ha lært at manglende samtykkekompetanse er et rimelig ullent og skjønnsmessig begrep.

Gjennom Covid-19 pandamien, har en erfart mange uhjemlede og inngripende tvangstiltak er iverksatt. Tilsynsorganet har vært fraværende og kommuner, smittevernleger og kommunale ledere har handlet i strid med Helsedirektoratetets anbefalinger. Selv etter at helsedirektøren rykket ut i media og meddelet at en verken hadde mulighet til å innføre besøksforbud eller portforbud for beboere i private hjem, så synes ikke budskapet å ha nådd frem til alle ansvarlige.

Når hovedproblemet er omfattende og uhjemlet tvangsbruk uten kontroll, så er løsningen neppe å innføre flere tvangshjemler.

For de fleste med utvikliklingshemming, kanskje alle, kan en legge tilrette slik at kravene til isolasjon etterleves. Stort sett gjøres det med å sørge for at den enkelte får en interessant hverdag med trygghet og trivsel. Men det å planlegge slikt, krever individuelle løsninger. Muligheten med tvangsisolering er enklere. Kommer den, så vil den bli benyttet. Lovforslaget vil bidra til å øke antall tvangsisolerte og å redusere tiltak for å unngå tvang.

Saken bør ikke gå videre til statsråd og Stortinget. Den bør sendes tilbake til departementet, utredes og gis høringsfrister som det er mulig å komme med gjennomarbeide innspill.

Situasjonen er ikke slik at det trengs en lovendring i løpet av uken eller måneden. Vi bør gjøre innen lovarbeidet som en gjør med medisinene mot Covid-19. En må må jobbe grundig og ikke innføre nye lovbestemmelser før en kjenner konsekvensen av disse.

Det er mange kvakksalvere med vidunderkurer mot det meste. Helserettsjuristene bør ikke ta etter den type faglige tradisjoner.

Jens Petter Gitlesen

26 mai 2020

  • 2020-05-27 Tore E. Olsen. Jeg er kjent med at flertall av NFUS tillitsvalgte er politisk aktiv i politiske partier som bevisst motarbeider utviklingshemmedes rettigheter. Jeg mistenker at det henger sammen med at det bidrar til å sikre at NFU har nok oppgaver og videre drift. Kjersti Holta. Det du skriver er med respekt å melde generaliserende, fordumsfult og direkte kunnskapsløst for tre av fire utviklingshemmede klarer seg uten kommunale tjenester. anonym
  • 2020-05-27 Dette er en gruppe som ikke selv kan kjempe sin sak. En grundig utredning, med tilstrekkelig høringsfrist er et minimum for å sikre rettighetene til en sårbar gruppe. Strengt tatt vil hastevedak her ikke kunne forsvares ut fra de rådende omstendigheter. Dette er opprørende. Kjersti M Holta
  • 2020-05-27 Fint. Da kan man konkludere med at alt er politisk korrekt og i orden. Så går vi videre til neste oppgave. Tore E. Olsen
  • 2020-05-27 Mirja Edquist. NFU har tillitsvalgte som er medlemmer i politiske partier som representerer dette menneskesynet du kritiserer. anonym
  • 2020-05-27 Dette representerer et menneskesyn som ikke er er verdig et land som liksom skal være så gode på menneskerettigheter og human behandling. Mirja Edquist
  • 2020-05-26 Mistenker at dette har med Koronaloven å gjøre. Når den loven er satt i bruk er andre lover satt til side og det følger heller ikke vanlige regler for behandling av lovsaker. anonym
  • 2020-05-26 Har det noe med hvordan man ser på mennesker? Tore E. Olsen
  • 2020-05-26 Dette forslaget hører egentlig hjemme på bunnen av en mørk skuff! I det minste må den sendes tilbake tilbake til departementet med beskjed om ordntig saksgang og høringsfristen! Anders Haslestad
  • 2020-05-26 Med eitt døgns høringsfrist og hurtigbehandling i regering og storting er det berre eitt å gjere: Gå til namnsmannen for å få dette stoppa straks, og så kjøre hastesak gjennom rettsapparatet før saka i verste/beste fall kjem opp for menneskerettsdomstolen. Gjer vi det? Terje Albregtsen

Tips noen om siden