Vaksine

Tvangsvaksinasjon

Helsedirektoratet har gitt sin forståelse av hva som er lov når det gjelder koronavaksinering av personer uten samtykkekompetanse. Premissene er uklare, ikke verifiserbare og tildels ikke eksisterende. I stedet for å skrive uklart om tvangsvaksinering, bør Helsedirektoratet skrive klart om tiltak for å unngå tvang. 

De som ikke motsetter seg vaksinering

Helsedirektoratet skriver om personer som ikke samtykker, men heller ikke protesterer mot vaksineringen:

"Det ansvarlige helsepersonell må finne at vaksineringen er i den enkeltes interesse og at det er sannsynlig at personen ville ha gitt tillatelse til vaksineringen. Der det er mulig, skal det også innhentes informasjon fra personens nærmeste pårørende om hva personen ville ha ønsket. Det er viktig at det er personens antatte ønske, og ikke pårørendes ønske, som skal avklares. Det presiseres også at det er ansvarlig helsepersonell, og ikke pårørende, som tar den endelige avgjørelsen.

Ansvarlig helsepersonell skal samrå seg med annet kvalifisert helsepersonell før avgjørelsen tas. Selv om det i de fleste tilfeller er en lege som er ansvarlig for vaksineringen, kan vedkommende gjerne samrå seg med en sykepleier som har ansvar for daglig oppfølging og kjenner personen godt."

En bør stille spørsmål med:

 • Hvordan skal ansvarlig helsepersonell finne ut hva den enkeltes interesser er og sannsynligheten for at personen ville ha gitt tilltatelse til vaksineringen  [dersom vedkommende var samtykkekompetent]? Har helsepersonell denne kunnskapen? Hvis de mener å ha kunnskapen, hvor er kunnskapsgrunnlaget?
 • Hvem er "annet kvalifisert helsepersonell" som besitter kompetansen om den ikke samtykkekompetentes interesser?
 • Hvem har "sykepleier med ansvar for daglig oppfølging"?

De som motsetter seg vaksinering

For personer uten samtykkekompetanse og som motsetter seg vaksineringen, skriver Helsedirektoratet:

"Det er for det første et krav at tillitsskapende tiltak har vært forsøkt. Hensikten er å få personen til å forstå at det er i vedkommendes interesse å motta vaksinen. En trygg behandlingssituasjon med kjent helsepersonell er ofte av avgjørende betydning i det tillitsskapende arbeidet. Dersom helsepersonellet ikke når frem med tillitsskapende arbeid, kan det fattes vedtak dersom følgende vilkår er tilstede:

a) en unnlatelse av å gi vaksinen kan føre til vesentlig helseskade for personen, og

b) vaksinen anses nødvendig, og

c) tvangstiltakene står i forhold til behovet for vaksinen.

I tillegg må det vurderes at vaksineringen etter en helhetsvurdering fremtrer som den klart beste løsningen for personen.

Den (legen) som er faglig ansvarlig for vaksineringen må foreta en individuell vurdering av om vilkårene er oppfylt. Det må tas utgangspunkt i den enkeltes helsetilstand og ut fra det vurdere faren for vesentlig helseskade. Det må videre vurderes om vaksinering er nødvendig for å forhindre covid-19 sykdom, her må blant annet risiko og sannsynlighet for smitte vurderes. Videre må virkningen av å gjennomføre vaksineringen med tvang klart oppveie ulempene ved tvangstiltaket. Dersom vaksineringen ikke lar seg gjennomføre uten å benytte fysisk tvang, skal det mye til for å si at tiltaket er forholdsmessig.

I tillegg må vaksineringen fremstå som den klart beste løsningen for den enkelte. Det må spesielt ses hen til eventuelle bivirkninger av vaksineringen og det vises til FHI sin vaksineringsveileder og særlig avsnittet "vaksinering av svært skrøpelige og syke pasienter". Andre relevante momenter i helhetsvurderingen, er hvordan den enkelte vil oppleve isolasjon og behandling ved en eventuell covid-19 sykdom".

 • Hva er tillitsskapende tiltak og hvem besitter den nødvendige kompetansen?
 • Unnlatelse av å gi vaksine kan utvilsomt gi helseskade hvis en blir smittet, alvorlig syk eller dør. Det å gi vaksine til dem som motsetter seg, kan også gi helseskade. Hvordan skal avveiningen foretas?
 • Når må en anse det som nødvendig å bli vaksinert?
 • Når står tvangstiltakene i forhold til behovet for vaksine?
 • Hvordan skal behandlende lege kunne vurdere "om virkningen av å gjennomføre vaksineringen med tvang klart oppveie ulempene ved tvangstiltaket"? Selv vaksineprodusentene gir ingen dokumentasjon eller registrering av negative virkninger av tvangsvaksinering.

Helsedirektoratet bør vri fokus til hvordan en kan unngå tvangsvaksinering

Det kan stilles flere spørsmål enn lærde kan gi svar. Helsedirektoratet synes å ha en overdreven tro på legers innsikt i preferanser ønsker til mennesker med utviklingshemning. Fakta som skal legges til grunn før tvangsmedisinering kan gjennomføres, er i stor grad fakta som ingen kjenner til. Reaksjoner på tvangsmedikasjon synes å være berenset til rent kropslige reaksjoner.

Det at vaksinen ikke er testet ut på personer uten samtykkekompetanse, nevnes ikke. Heller ikke at dokumentasjonen av mulige bivirkninger av tvangsvaksinering, er fraværende.

Det vi derimot vet, er at kommunene ikke nødvendigvis følger lover, forskrifter eller anbefalingene fra Helsedirektoratet. Da bør Helsedirektoratet være ytterst forsiktig med å presentere uklare tekster og fortolkningsrom.

Vi er rundt 5,3 millioner nordmenn. En kan sikkert finne en og annen person med manglende samtykke som både lek og lærd mener bør tvangsmedisineres. Men Helsedirektoratet bør ikke begynne med unntakene. Før det skrives uklart om tvangsvaksinering, bør de skrive klart om hvordan kommunene kan legge tilrette for at flest mulig kan vaksineres uten bruk av tvang.

Jens Petter Gitlesen

28 januar 2021

 • 2021-03-03 Yes!! it is a great post, I really liked it. Looking forward for more blog posts. iPhone Screen Repair: Seven Secrets To A Great Business Idea? You Really Can Start For Nothing! Mike Bong
 • 2021-02-22 Thank you for sharing a bunch of this quality contents, I have bookmarked your blog. Please also explore advice from my site. I will be back for more quality contents. 홀덤사이트 Legend SEO
 • 2021-02-21 Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. online casino Legend SEO
 • 2021-02-20 I appreciate this article for the well-researched content and excellent wording. I got so interested in this material that I couldn’t stop reading. Your blog is really impressive. energy casino N/A
 • 2021-02-18 Having required 2 years of work and having been launched in 2020, Tortuga Casino is a brand new online casino ...

  https://www.casinoparti.com/

  Aberdeenshire
 • 2021-02-14 You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers. casino-en-ligne-8 N/A
 • 2021-02-11 Hi there! Nice post! Please tell us when I will see a follow up! voyance N/A
 • 2021-02-09 You delivered such an impressive piece to read, giving every subject enlightenment for us to gain information. Thanks for sharing such information with us due to which my several concepts have been cleared. I will publish a guest post on berkeley edu da93 DR 91 for $20 Legend SEO
 • 2021-02-07 Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info. new york blogger N/A
 • 2021-02-04 You have outdone yourself this time. It is probably the best, most short step by step guide that I have ever seen. MySQL Tutorial N/A
 • 2021-02-04 Your articles are inventive. I am looking forward to reading the plethora of articles that you have linked here. Thumbs up! 123movies.com N/A
 • 2021-02-03 Vaksine er indirekte tvang for alle, ikke bare utviklingshemmede. Hvis man nekter å vaksinere får man ikke reise utenlands. Steinar Wangen
 • 2021-01-30 Dette er helt uakseptabelt, uforsvarlig og "utdatert".. "..ansvarlig helsepersonell må finne ut om den det gjelder sannsynligvis ville samtykket..."?? Hvor er slik kompetanse...ansette en klarsynt..? Uansett MÅ pårørende/verge ha en sentral og avgjørende rolle.. i alt ang. evt. spørsmål om tvang - mht. ting som medfører stress/belastning og mulige bivirkninger vedr. helse, spesielt ang. alt som kan unngåes av belastning /behandling som ikke er skaderelatert eller sykdom..Denne gruppen mennesker har det oftest hardt nok fra før. Anita Løkvoll
 • 2021-01-29 Ja, slik har "grupper" av mennesker blitt behandlet siden "gammel tid". Tore E. Olsen

Tips noen om siden