penger

Bostøtten som skrumpet inn

Bostøtten forsvinner for stadig flere. Årsaken er først og fremst at bevilgningene til bostøtte har avtatt de siste årene.

For 2008 ble det busjettert med 2,4 milliarder i bostøtte. Bostøtten økte årlig fram til 2011 hvor det ble budsettert med 3,8 milliarder i bostøtte. Etter den tid har bostøtten avtatt sakte men sikkert. For 2017 er det budsjettert med 2,8 milliarder i bostøtte.

Utvikling i bostøtte

Figur: Utvikling i bostøtte. Blå kurve angir nominelle beløp, rød kurve angir realverdi. Kilde: Statsbudsjettet for de respektive årene.

Siden 2008 har det vært både prisvekst, inntektsvekst og vekst i leie- og bokostnadene. Bokostnadene har jamt over hatt den høyeste veksten med rundt 4,5 prosent hvert år. Legger en inn en korreksjon for de aktuelle endringene i inntekter og utgifter på 3 prosent per år, så gjennspeiles dette i den røde kurven i figuren. Realverdien av bostøtten i dag er nesten halvert i forhold til toppåret 2011. Når kaken blir mindre, så blir det færre som får kake og kakestykkene blir mindre. På samme vis er det med bostøtten.

Jens Petter Gitlesen

Støtt NFU Vipps

16 mars 2017

Tips noen om siden