Viktig møte for NFU

NFU hadde et to timers møte med sentrale politikere fra Arbeiderpartiet. Tema for møtet var den kommende stortingsmeldingen om levekårene for mennesker med utviklingshemning og alle andre saker med relevans for mennesker med utviklingshemning som kommer på den nasjonale politiske dagsorden.

Av Jens Petter Gitlesen

Mennesker med utviklingshemning er få, de er svakt representert i demokratiske organer og det er uvanlig med generalstreik eller andre opprørstakter fra vår kant. Nettopp derfor er det spesielt gledelig når ledende stortingsrepresentanter fra det største regjeringspartiet ønsker å besøke NFU.

NFU har jevnlig kontakt med både stortingsrepresentanter og politisk ledelse i departementene. Slike møter skjer vanligvis etter henvendelse fra NFU. Møtene er ofte av en en halvtimes varighet. Med denne bakgrunnen er vi selvsagt glade for at stortingsrepresentanter fra det største regjeringspartiet tar initiativ til et totimers møte med NFU i NFU sine lokaler.

Tore HagebakkenTore Hagebakken (Ap) er ingen hvem som helst i NFU sammenheng. Han var saksordfører i behandlingen av forslaget som senere resulterte i den kommende stortingsmeldingen om levekårene for mennesker med utviklingshemning. Tore Hagebakken har markert seg i flere av NFU sine kampsaker, ikke minst i kampen mot de nye institusjonene og betydningen av individets rett til selvbestemmelse. Tore Hagebakken er nå medlem av stortingets justiskomite.

Wenche Olsen (Ap) er medlem av stortingets helse- og omsorgskomite. For våre landsmøtedeltakerne er hun velkjent som en av dem som hilset vårt landsmøte. Få, om noen, av landsmøtedeltakerne var misfornøyde med Wenche Olsen sine uttalelser om brukerstyrt personlig assistanse.

Fra NFU sin side var møtet velforberedt. Sakene som vi la frem var mange og spredde seg fra Stortingsmeldingen og husleiekontrakter til svangerskapsomsorg. Drevne politikere med regjeringsmakt vet at det kan være farlig å love noe før sakene er behandlet, men signalene vi mottok var svært positive, såpass positive at vi absolutt kan konkludere med at møtet i det minste vil gi noen konkrete resultater.

NFU ønsker å takke Wenche Olsen og Tore Hagebakken for initiativet og et svært konstruktivt møte.

Tips noen om siden