Økning i antall tiltaksplasser

Regjeringen foreslår å øke antallet tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne med 600.

Fra revidert nasjonalbudsjett 2013, side 58, kan en lese:

«Personer  med  nedsatt  arbeidsevne er en sammensatt gruppe. En stor andel har ikke behov for arbeidsmarkedstiltak, men for  eksempel  medisinsk  behandling.  Andre  venter  på  å  få  behandlet  sin  søknad  om  uførepensjon.  Nedgangen  i  målgruppen  kan isolert  sett tilsi at tiltaksnivået reduseres noe. Regjeringen er imidlertid opptatt av å styrke innsatsen for denne gruppen. Det foreslås derfor å øke antall tiltaksplasser  for  personer  med  nedsatt  arbeidsevne med 600 plasser i gjennomsnitt for andre halvår.

Tiltaksplasser  som  fremmer  integrering  i  ordinært  arbeidsliv  skal  prioriteres.  Dette  vil  gi  et tiltaksnivå  på  55  000  plasser  på  årsbasis  i  2013.

Regjeringen vil fremme en melding om arbeidslinja for Stortinget hvor bl.a. spørsmål knyttet til arbeidsmarkedstiltak  for  personer  med  nedsatt arbeidsevne vil bli behandlet nærmere.»

Revidert nasjonalbudsjett kan lastes ned her

Jens Petter Gitlesen

15 mai 2013

Tips noen om siden