Foto av Hedvig Ekberg, Jens Petter Gitlesen og Kjell Erik Øie

Møte med statssekretæren

Omsorgstjenester er blant de viktigste områdene for mennesker med utviklingshemning. Gleden var stor da statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet inviterte NFU til møte.

Møtet med statssekretær Kjell Erik Øie varte en time. Innholdet kunne blitt utbrodert i flere dager, men med skriftlig korrespondanse i ettertid, skal NFU sine viktigste saker kunne bli svært godt presentert. Stortingsmelding om levekårene for mennesker med utviklingshemning, rettighetsfesting av BPA, vold i nære relasjoner, svangerskapsomsorg, antidiskriminering, retten til selv å velge hvor og med hvem en vil bo og mye mer var på dagsorden.
 

Mange av vår innspill vil bli fulgt opp av den lyttende og oppriktig engasjerte statssekretæren. Allerede under møtet ble det lagt tilrette for at NFU skal møte de som er ansvarlige for at det etableres et svangerskapstilbud for gravide hvor fosteret har alvorlige tilstander.

Regjeringen har allerede varslet at de vil rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse. NFU er opptatt av at brukerstyrt personlig assistanse gis en klar definisjon og at ordningens egenart sikres med en høy kvalitet.
 
Rettssituasjonen til mennesker med bistandsbehov og det å sikre likeverdighet og å unngå omsorgstjenester som er diskriminerende er svært sentrale områder. I denne forbindelsen skader det ikke at statssekretær Kjell Erik Øie tidligere var statssekretære i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartemententet.

Fremveksten av intstitusjonslignende bofellesskap er en sak som både bekymrer statssekretæren og NFU. Bygg og boligpolitikk er et felt som sorterer under Kommunal- og regionaldepartementet. Men bygget gir sterke føringer på omsorgstjenestene som ytes. Omsorgstjenestene er et ansvar for Helse- og omsorgsdepartementet.

Oslo kommunes praksis med å legge mennesker med utviklingshemning ut på anbud, er et forhold som svært få av våre nasjonale politikere er begeistret for. De juridiske sidene er kanskje uavklarte, men på det politiske nivået er det klart at praksisen til Oslo kommune har svært få forsvarere på nasjonalt nivå.

NFU takker statssekretær Kjell Erik Øie for møtet og ser forventningsfult på oppfølgingen.

Jens Petter Gitlesen
4 april 2013

Tips noen om siden