Foto av ulike deler av barne- og avlastningsboligene i Bjørn Farmannsgate

Stavanger kommune satser fortsatt på stordrift

22-23 barn bor i barneboligene i Bjørn Farmannsgate i Stavanger. Nå ønsker Stavanger kommune å utvide bebyggelsen med fire barneboliger i et nybygg på 1484 kvadratmeter.

Den 15. desember vedtok bystyret i Stavanger enstemmig en omregulering av Bjørn Farmannsgate 25. NFU har protestert mot planene som er hinsides nasjonale politiske retningslinjer:

"Boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilspasning til barna som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres boliger hvor flere enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov." (se veileder for nasjonalt tilsyn med barneboliger og avlastningsboliger for barn, se avsnitt 7.2).

Tegning av bygget som planlegges i tillegg til de fire eksisterende byggene

Venstres Per A. Thorbjørnsens uttalte for to år siden til Aftenbladet at Stavanger skulle slutte med stordriften. Per A. Thorbjørnsens må enten ha endret oppfatning eller glemt sitt standpunkt, for nå stemte Venstrehøvdingen for å samle 26 eller 27 barn på et sammenhengende og konsentrert område.

NFU fikk ikke fremlagt sine synspunkter i det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådslederen sørget for at saken kun ble behandlet i arbeidsutvalget. NFU sine innvendinger i rådet ble også nektet protokollført. Rådets arbeidsutvalg kom med følgende uttalelse:

"Universell utforming ivaretas. Funksjonshemmedes råd ønsker å være med under prosjekteringen og romprogrammet. Parkeringsfasilitetene blir ivaretatt for alle (ansatte, beboere og gjester)."

Det er ufattelig at rådslederen som er foreslått av SAFO verken er kjent med SAFO sine holdninger, nasjonal politikk eller internasjonale konvensjoner på feltet.

Planskisse som viser de fire eksisterende byggene samt området som planlegges bebygd

Vi får håpe at Per A. Thorbjørnsen og de andre kommunestyrerepresentantene innser uheldigheten ved å samle 26 barn med funksjonsnedsettelser.

Les også:

Jens Petter Gitlesen

20 desember 2014

Tips noen om siden