Tegning av planlagt prosjekt i Alta

Vil Alta tenke annerledes?

Alta kommune planlegger en stor utbygging av omsorgsboliger. Håpet er at de vil tenke annerledes.

Marienlund bosenter planlegges utbygd med rundt 48 leiligheter. I tillegg skal området inneholde adminstrasjonsbygg med avlastningsboliger.

I møtet med Alta kommune, kunne det tyde på at premissene for den utarbeidede planløsningen var:

  • En høy utnyttingsgrad av en tilgjengelig tomt
  • Det å etablere et stort fagmiljø

NFU argumenterte ut i fra FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19, som blant annet sider "at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform".

Representanter fra Alta kommune ønsket gjentatte ganger at NFU skulle vise konkret hvordan bebyggelsen på tomten burde utformes, en problemstilling som ikke lar seg løse dersom en skal kunne bo i ordinære bomiljø eller unngå boområder hvor det er store ansamlinger av personer med behov for bistand.

Det fremkom ingen løsning under møtet. NFUs betraktninger syntes ukjente for flere av kommunens representanter. Men tonen i møtet var god. I det minste ble flere av deltakerne kjent med problemstillinger som de ikke tidligere hadde vektlagt.

NFU sa ja til å fremme alternative forslag til utbyggingsløsninger. Slike løsninger kan imidlertid ikke realiseres innen rammen av en tomt.

Jens Petter Gitlesen

5 november 2015

Tips noen om siden