Logo til SAFO

Protesterer mot verdsetting av liv

Verken økonomene, legene eller andre har et faglig grunnlag for å verdsette liv. Derfor bør en unngå slik tilnærminger i priortieringsdebatten, hevder SAFO i brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

Oppfølging av NOU 2014: 12 - Om prioritering og livskvalitet

SAFO viser til henvendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet 8.september om oppfølging av NOU 2014: 12, der vi blir bedt om utfylling av spørreskjema om alvorlighet i helsetjenesten. SAFO returnerte utfylt spørreskjema. Vi ønsker i tillegg å gi et konkret innspill til departementet som saken.

Det er forståelig at fagfolk ønsker klare og spesifiserte grunnlag som grunnlag for å trekke konklusjoner. Bygningsingeniørene er i en slik situasjon. Det meste som har med dimensjoneringskrav er gitt i byggeforskriftene. Bygningsingeniørene slipper derfor svært ofte å problematisere dimensjoneringen ut i fra kreftene som påvirker konstruksjonen. Tilsvarende ønske ser en klart både i NOU 2014:12 og i det nettbaserte spørreskjemaet fra professor Jon Magnussen som vi ble bedt om å besvare innen den 15. september 2015.

SAFO og medlemsorganisasjonene er svært opptatt av livskvaliteten til våre målgrupper. Det å fremme livskvaliteten til våre målgrupper kan betraktes som den overordnede målsetningen til SAFO og organisasjonene i SAFO. Både NOU 2014:12 og spørreskjemaet, preges av et ønske om å spesifisere livskvalitet på en såpass klar måte at en kan lage regler for hvilke behandlinger som skal tilbys pasienten og hvilke behandlinger en ikke skal prioritere å gi. Dette ønsket lar seg imidlertid ikke innfri på en rimelig omforent måte, ut i fra dagens kunnskapstatus. En kan også stille spørsmål med om problemstillingen såpass normativ at den aldri vil gi omforente svar.

Gjenværende leveår, er noe en kan uttale seg om på gruppenivå. For den enkelte, er slikt ukjent. Den kliniske normen har til nå vært at en forsøker å redde liv, så lenge der er en mulighet til det. Skal en uttale seg om kvaliteten på de gjenværende leveårene, må en på ett eller annet vis trekke inn det som benevnes Quality of life-indekser. Slike indekser bygger på hvor god eller dårlig folk vurderer en tilstand som de stort sett ikke har og som de ofte kjenner lite til. Mange som skårer lavt på slike indekser, hevder selv at de lever gode liv.

SAFO arbeider for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. Det å verdiberegne liv med sykdom eller funksjonsnedsettelser, er en trussel mot likeverdstanken. Når en heller ikke har tilgjengelig noe apparat som kan gi slike verdier på en uproblematisk måte, bør en begynne å tenke langs andre og etisk mer uproblematiske spor.

 

Med hilsen

 

Arne Lein Styreleder

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Tips noen om siden