Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Orienterer Helsetilsynet om NFUs bekymringer

Fylkesmannen i Hordaland omgjør knapt klagesaker. SV-leder Audun Lysbakken stilte spørsmål om saken til helse- og omsorgsminister Bent Høie som svarer at han vil orientere Helsetilsynet om NFUs bekymringer over rettstilstanden i Hordaland.

Fakta om klagebehandling, situasjonen i Hordaland og i resten av landet


I snitt omgjør Fylkesmannen helt eller delvis kommunens vedtak i mellom 40 og 50% av klagesakene. I Hordaland forekommer det knapt at Fylkesmannen omgjør kommunens vedtak i klagebehandlingen.

Figur: Fordelingen av klagesaker etter område og resultatet av klagebehandlingen hos Fylkesmannen i Hordaland og for resten av landet

Antallet klagesaker hvor Fylkesmannen endrer eller ikke endrer kommunens vedtak, vil variere tilfeldig mellom fylker og over tid. Gitt at forholdene i Hordaland er som i resten av landet, så er sannsynligheten 0,00000513 (kji-kvadrat, 5 df.)for å få et såpass ekstremt resultat som i Hordaland. En kan altså trygt fastslå at forholdene ikke kan forklares med tilfeldig variasjon.

Antallet mulige forklaringer er mange, men en kan nevne:

  1. Kommunene i Hordaland er flinkere til å gi vedtak i samsvar med lovverket
  2. Listen for at innbyggerne i Hordaland skal klage, ligger lavere enn i resten av landet
  3. Fylkesmannen anvender strengere kriterier for å omgjøre kommunale vedtak i Hordaland enn det som gjelder for resten av landet

NFU bistår i en mengde av klagesaker. Vi har ingen erfaringer med at Hordalandskommunene skiller seg positivt ut. I den siste tiden har media skrevet mye om Sunnhordalandsrådet som dro på studietur til Danmark og lot seg imponere av institusjonene som høster kritikk fra FN-hold fordi de er i strid med konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Politikken og rettighetene overfor mennesker med utviklingshemning synes ikke å være spesielt godt forankret i Hordaland.

Kvinnherad kommune har nylig tiltrekt seg negativ oppmerksomhet ved gjentatte forsøk på myndihetsovergrep for å forhindre at Marie flyttet til sin nyinnkjøpte leilighet.

En finner avvik fra lovverket i 16 av de 22 relevante tilsynsrapportet fra Hordaland i årene 2010-2015, dvs. at det påvises lovbrudd i ca. 72% av tilsynene. Tallet er omtrent som for landet forøvrig, kanskje litt lavere.

Folk i Hordaland, klager ikke mer enn andre. Fylket har ca. 10% av landets befolkning. Fra tabellen over, ser en at det totalt var 89 klager fra Hordaland, mens resten av landet var 915 klager i 2014.

Takk til Audun Lysbakken

Med bakgrunn i de få klagesakene hvor Fylkesmannen i Hordaland endret det kommunale vedtaket, stilte Audun Lysbakken (SV) spørsmål med rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning i fylket.

SV-leder, Audun Lysbakken, stilte spørsmål med rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning i Hordaland

Nå foreligger svaret fra helse- og omsorgsminister Bent Høie. I korthet sier helse- og omsorgsministeren at Helsetilsynet har ansvaret for å sikre lovverket og å sikre en likebehandling over hele landet. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har orientert Helsetilsynet om NFUs bekymringer om rettstilstanden i Hordaland.

En "orientering" kan være så mangt og trenger ikke medføre noe som helst. Imidlertid synes "orienteringen" å ha gitt effekter. Fylkesmannen i Hordaland har nemlig allerede bestemt seg for å se nærmere på egen praksis. Hvordan dette skal gjøres, sier Fylkesmannen ikke noe om, men Fylkesmannen i Hordaland vil trolig involvere Helsetilsynet og andre Fylkesmannsembeter. NFU verdsetter at en ser nærmere på forholdene og imøteser Fylkesmannens konklusjoner.

Les også


Jens Petter Gitlesen

16 mai 2015

Tips noen om siden