Nei til sortering

NFU Troms fylkeslag har vedtatt en uttalelse mot fosterdiagnostikk som har til siktemål å selektere bort mennesker med bestemte egenskaper.

Nei til sortering

UNN ønsker blodprøvetesting for å fjerne fostre med Down syndrom.

 

Debatten rundt tidlig ultralyd for alle gravide i uke 11-13 har tatt en ny vending ved at det fra august 2012 har blitt mulig å ta testen NIPD (Noninvasive prenatal diagnosis). Denne blodprøven er en som undersøker fosterets DNA i mors blodet for å avgjøre om barnet er i fare for Down syndrom, ekstra sekvenser av kromosom 13 (trisomi 13), ekstra sekvenser av kromosom 18 (trisomi 18) eller en kjønnskromosom abnormitet, som for eksempel Turners syndrom: "The testing can also be used to determine a baby's sex and rhesus (Rh) blood type".

 

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har søkt om å få ta i bruk denne blodprøve testen. Denne blodprøven har så langt ikke vært tillatt i Norge. Testen er rimeligere enn ultralyd og er en sikrere måte å diagnostisere kromosom avvik på.

 

NFU mener at alle mennesker er likeverdige uavhengig av funksjonsevne. Når det forskes for å finne fram til måter som med større sikkerhet kan støtte opp under beslutninger for å anbefale abort av funksjonshemmede barn tidlige i fosterstadiet, reises det en prinsipielle diskusjon om hvilket samfunn vi ønsker i Norge. Diskusjonen rundt abort dreier seg ikke om for eller imot - men om at det ikke skal være en spesialregel om å abortere utviklingshemmede fostre.

 

Graviditeten tilhører kvinnen og graviditeten tilhører framtiden, en framtid som gjelder oss alle. Antallet barn født med Down syndrom ble i 2005 umiddelbart mer enn halvert da den danske stat tilbød tidlig fosterdiagnostikk til alle gravide i 2004. Etter innføringen har antallet fødte med Down syndrom fortsatt å avta med ca 20 prosent i året.

 

Vi vet at handlinger påvirker holdninger og holdninger påvirker handlinger, det ser en klart i moteverden og merkevareindustrien. Jo vanligere det blir å abortere fostre med Down syndrom, jo lettere blir det. Statlig finansiert jakt på Down syndrom, velsignet av Helsevesenet blir normdannende og etablerer en tilsynelatende etisk standard.

 

NFU Troms ser med bekymring på at økonomiske motiver kan være grunn til at staten vil tillate tidlig ultralyd og at blodprøven NIPD vurderes i Helsedirektoratet. Det blir slik NFU Troms ser det lettere å få hjelp til å abortere et foster med Down syndrom enn å få spesialpedagog til barnet etter at det er født. En oppsiktsvekkende uttalelse fra rådmannen i Fitjar kommune understreker dette: rådmannen uttalte at kommunen måtte innføre eiendomsskatt på grunn av enkelte innbyggere med omfattende tjenestebehov. Om noen år kan alle både i Fitjar og andre kommuner vite hvem det er som skaper de store kommunale utgiftene, den gang de ikke tok abort.

 

Staten har vedtatt mange fine lover og regler som skal sikre et inkluderende samfunn basert på likeverdighet. Samtidig skal staten finansiere letingen etter fostre som har Down syndrom. Når mange velger abort ved indikasjon på Down syndrom blir det ikke lettere å bære fram slike barn.

 

NFU Troms var samlet til årsmøte i 2013, og vi frykter de holdninger som barna det nå jaktes på gjennom blodprøve og tidlig ultralyd, og familiene deres, kan bli møtt med. Det henstilles til våre nye folkevalgte og ny Regjering til å ta et verdivalg ift til disse tema: Si nei til vedtak om tidlig ultalyd og blodprøver som kan føre til utstøting og sortering av personer med spesielle diagnoser i vårt samfunn.

2 november 2013

Tips noen om siden