Foto av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

NFU ber om sterkere tiltak mot overgrep

NFU ber justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vurdere strafferettslige tiltak for å redusere omfanget av overgrep overfor mennesker med utviklingshemning.

Mennesker med utviklingshemning er svært utsatt for overgrep. I 2010 brakte Dagbladet en serie omtaler av overgrepssaker som klart viste alvorlige svakheter både i kommunenes reaksjoner og politiets oppfølging av sakene.

Daværende stortingsrepresentant Robert Eriksson løftet saken opp på den nasjonale politiske dagsorden og krevde full granskning og effektive tiltak for å rette opp situasjonen. Før jul lanserte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne en veileder om hvordan en skal forholde seg når det dukker opp mistanke eller påstand om seksuelle overgrep. Veilederen er et kjærkomment bidrag, men kanskje ikke et tilstrekkelig tiltak?

Fagfolk hevder overfor Stavanger Aftenblad at situasjonen ikke er blitt bedre siden 2010 da Robert Eriksson tok saken opp i Stortinget. Det rapporteres om sommel i politi og domstolene, bistandsadvokater som ikke fungerer, slett etterforskning og kommunale tjenesteyting som ikke varsler når det er mistanke eller påstand om overgrep.

NFU ber justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vurdere effektive tiltak og å vise handlekraft. Statskverna har arbeidet med saken siden 2010. Det bør være mulig å få etablert effektive tiltak for å forhindre overgrep før det har gått fem år til.


Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden