Kommunevåpenet til Oslo

Kommunen som overgriper

Oslo kommune er ivrige i å anbudsutsette bo- og omsorgstjenester til utviklingshemmede. Kommunen er ikke like ivrig i å sikre kvaliteten i tjenestene. Taperne er utviklingshemmede som blir plassert på institusjon med mange og ukyndige tjeneteytere som mangle kunnskap om bruk av tvang og makt. Oslo kommune bør raskest mulig ta rev i seilene og kvitte seg med useriøse tilbydere av bo- og omsorgstjenester.

Fylkesmannen avdekte at en beboerne i Trasopp bofellesskap hadde hatt 31 forskjellige tjenesteytere iløpet av mars og april 2014. Verken Aleris Ungplan & BOI AS eller BAB Omsorg AS, hadde nevneverdig kvalifisert personell. Vikarbyrå ble benyttet for å dekke ledige vakter. Ansatte hadde knapt opplæring i bruken av tvang og makt. Forsvarlige systemer for registrering og rapportering av tvang og maktbruk fantes ikke.

De ansvarlig politikerne i Oslo forsvarer kommunens anbudspraksis blant annet med konkurransens fortreffelighet. Tilsynsrapportene med Aleris og BAB Omsorg AS beskriver livssituasjoner som får tankene til å gå i retning av systematisk tortur, forårsaket av anarki og fravært av faglig forsvarlighet.

En kan trygt slå fast at kommunestørrelse ikke er en tilstrekkelig betingelser verken for robuste eller godt tjenester.

De langt over 40 tilsynene med omsorgstjenestene i Oslo viser stort sett lovbrudd i alle tilfellene. En bør stille spørsmål med om en kommune som ikke makter å følge lovverket for omsorgstjenester, kan makte å føre tilsyn med private tilbydere. Tilsynsrapportene Aleris Ungplan & BOI AS eller BAB Omsorg AS, viser med tydelighet at Oslo kommune ikke har gjort jobben sin. Kommunen kan delegere myndighet, men ansvaret for tjenestene, kan kommunen ikke delegere bort.

Det er på høy tid at Oslopolitikerne tar grep. Kommunen må kvitte seg med Aleris og BAB Omsorg AS. De har vitterlig bevist at de ikke kan jobben sin. Kommunen må bygge opp egen kompetanse og sikre forsvarlige tjenester. Skal en først benytte anbud, så er det ingen grunn til å legge ut hele bo- og tjenestetilbudet i en pakke.

Tilsynet med Aleris og BAB Omsorg AS har vist at anbudsvinnerne har helt andre motiv enn det å sikre faglig forsvarlige tjenester.

Jens Petter Gitlesen

8 august 2014

Tips noen om siden