Skolen fikk ikke medhold i at opplæringsmålene var urealistiske

Etter søknad om et femte skoleår mente skolen at elevens opplæringsmål var urealistiske. Det var fylkesmannen enig med NFU i at ikke var tilfelle.

NFU ble kontaktet av en fortvilet mor fordi skolen sønnen hennes gikk på mente at de opplæringsmålene som var satt i hans individuelle opplæringsplan var urealistiske og at han derfor ikke hadde behov for mer tid i videregående skole. Dette kom skolen med etter at de ble kjent med at det var søkt om et femte skoleår. NFU hjalp mor med å klage til fylkesmannen. 

Fylkesmannen ga medhold i klagen og innvilget et femte skoleår. I vedtaket presiseres det at det kan utarbeides nye mål for eleven underveis i opplæringen, og at det derfor er viktig at undervisningen evalueres underveis slik at man kan vurdere hvorvidt det bør settes nye opplæringsmål. Her er årsrapporten viktig.

Fylkesmannen konkluderer med at behovet for utvidet tid i videregående skole ikke i tilstrekkelig grad er blitt vurdert i henhold til de opplæringsmålene som er satt for eleven, og at heller ikke den sakkyndige vurderingen vurderer dette.

Når det ikke er tilstrekkelig dokumentert at eleven har nådd opplæringsmålene sine, og at han ikke har potensiale for å kunne utvikle kompetansen sin videre, har han rett på et femte skoleår. 

Tips noen om siden