Høringer

NFU skriver høringsuttalelser på mange områder. Vi vil legge ut alle våre høringsuttalelser på denne siden. 

Høringsbrevene ligger under de forskjellige departementene på regjeringens nettsider

2023

Skriftlig innspill til representantforslag om trygge boliger for alle –
Dokument 8:41 S (2023-2024)

Høringssvar – forslag til forskrift om pilotprosjekt med forsterket oppfølging for deltakere i varig tilrettelagt arbeid i ordinære virksomheter

Høringssvar til NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport
fra Koronautvalget

Høring om forslag til regler om avverging av skade og bruk av fysisk inngripen
i ny opplæringslov og privatskoleloven

Høringssvar om Gjennomgang av allmennlegetjenesten

Høringssvar om Forslag til endringer i tannhelsetjenesten og forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten.

Høring om endringer i forskrift om Husleietvistutvalget (effektivisering av saksbehandling mv.)

Høringssvar om NOU 2023:11 - Raskt og riktig

Høringssvar om Varselutvalgets rapport

Høring om endring i offentlighetslova

Høring om NOU 2023:5 - Den store forskjellen

Høring om NOU 2022:16 - En folkehøgskole for alle

Høring om forslag til forskriftsfesting av en ungdomsgaranti i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi.

Høring om NOU 2023:4 - Tid for handling. (Helsepersonellkommisjonen)

Høring om NOU 2022:13 Med videre betydning – Et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole

Skriftlig innspill til representantforslag om en opptrappingsplan for habilitering og en nasjonal modell for veiledning i hjemmet.

Skriftlig innspill til representantforslag omseksualundervisning i skolen.

Innspill til Meld. St. 8 (2022-2023) Menneskerettar for personar med utviklingshemning – Det handlar om å bli høyrt og sett

Høring NOU 10-22 Innteksstystemet

Innspill til representantforslag om styrking av barnehusene

Innspill til Tannhelseutvalget

Innspill til representantforslag om å styrke lærekandidatordningen og gjøre
den tilgjengelig for flere

2022

Skriftlig innspill til representantforslag om boliger for folk og ikke for bolighaier.

Skriftlig innspill til representantforslag om helhetlig barnepalliason

Høring om endringer i valgforeskriften

Høring om NOU 2022-5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2

Høring om utkast til ny strategi for eID i offentlig sektor

Høring. Innspill til stortingsmelding om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning aug 2022

Høring om BPA. NOU 2021-11 Selvstyrt er velstyrt.

Høring om 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn

Høring om endringer i vergemålsloven - taushetsplikt og digitale fullmakter.

Høring om personlige tilretteleggings- og oppfølgingsavtaler

Høring om endringer i husleieloven og rettshjelpsloven

Høring om NRK-plakaten

Høring om representantforslag om helhetlig ungdomsskolereform

Høring om forslag til endring utredningsinstruksen

2021

Høring om ny opplæringslov

Vedlegg

Høring om faglige råd for forhåndssamtaler

Høring retningslinjer for ledsagerbevis

Høring om forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven opplæringsloven mv. for å avhjelpe konsevenser av covid-19

Høring om gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet

Høring - forslag til nye regler for reduksjon av uføretrygd.

Høring – Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog.

Høring om endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om husleietvistutvalget

Høring- Sysselsettingsutvalget

Høring- Ny barnelov

Høring - Nye læreplaner med fordypningsområder i Vg3 opplæring i bedrift

Høring - Nye læreplaner Vg3 yrkesfag

Høring – Forslag til lov om kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på
boligmarkedet

Høring - Nye læreplaner på studieforberedende Vg2 og Vg3

Høring - Endring i barnehageloven - plikt til å vurdere barns norskkunnskaper

 

2020

Høring NOU 2020-5 likhet for loven - ny rettshjelplov

Høring Nasjonal veileder – Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Høring om samarbeid mellom kommuner og helseforetak

Høring om endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget

Høring vedrørende endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften

Høring Forslag til ny opplæringslov

Høring Midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med
bekreftet smittet person og isolering

Høring om forslag til forenklinger og justeringer i folketrygdlovens
bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Høring om endring av forskrift om kommunens helsefremmende og
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

2019

Høring om alderspensjon til tidligere mottagere av uføretrygd

Høring om forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og
skolefritidsordninger

Høring om NOU 2019:14 – Tvangslovutvalget

Høring om NOU 2019:5 – Lov om saksbehandlingen i offentlig
forvaltning.

Høring om lov om Eldreombudet

Høring om utkast til lov om språk (språklova)

Høring om forslag til endringer i barnehageloven (innføring av lovregler om
psykososialt barnehagemiljø og internkontroll mm.)

Høring om politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige - helhetlig
gjennomgang av interdepartemental arbeidsgruppe

Høring om endring av forskriftsbestemmelser i forskrift til opplæringsloven om krav til kompetanse for lærere i grunnopplæringen

Høring om læreplaner i KRLE og religion og etikk

Høring om læreplaner i samfunnsfagene

Høring om læreplaner i norsk

Høring om Fagfornyelsen - Innspillsrunde om valgfag på ungdomstrinnet

Høring til Kulturdept. endringer i kringkastingsloven 2019

Høring vedrørende NOU 2018-6-Det viktigste først

Høringsuttalelse om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring NOU 2019 3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

Høring om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkinger av den sosiale boligpolitikken.

Høring om forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv

Høring om tilskudd funksjonshemmede organisasjoner

Høring vedrørende forslag til endringer i vergemålsloven.

Høring vedrørende lån fra Husbanken – utkast til ny forskrift.

Høring om etablering av nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud

Høring om endringer i opplæringsloven, friskoleloven og
folkehøyskoleloven – ansettelsesforbud i videregående skoler og
folkehøyskoler for personer som på sin politiattest har anmerkning om dom for
seksuelt overgrep av mindreårig 

2018

Høring om inkluderende fellesskap for barn og unge

Høring - fritaksordning i fremmedspråk

Høring om forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Høring om forslag til endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet

Høringsuttalelse NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

Høring om ekspertutvalgets rapport om regionreformen

Innspill til spørsmål om ADL bør tilbys andre enn blinde og svaksynte

Høring Kulturdepartementet ny forskrift mva komp. 2018

Høring – Forslag til endringer i vergemålsforsskriften § 26 – Heving av
beløpsgrensen for når fylkesmannen skal forvalte midler tilhørende personer
med verge.

Høring om forslag til endringer i barnehageloven mv.

2017

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket.

Høring – Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag

Høring – ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høring - Hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon og oppdatering av bestemmelsen om statlig tilsyn

Høringssvar NOU 2016:17 På lik linje 

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Høring - Utkast til forskrift om barn mellom 12 og 16 år sin rett til selv å samtykke til deltakelse i medisinsk og helsefaglig forskning

 

2016

Høringssvar vedrørende endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte).

Høring om endringer i barnehageloven - barn med særlige behov

Response to Draft General Comment no.4 – Article 24 – The right to inclusive education

Høring - forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Høring - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne

Høringssvar - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Høring om – råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 

Høring - Kunnskapssektoren sett utenifra 

Høring – NOU 2016:14 Mer å hente Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Høringssvar - Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven (nytt kapittel om skolemiljø)

Høringssvar til Forvaltningslovsutvalget - Erfaringer med forvaltningsloven 

 

2015

Høring -  ”Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet” 

Høring – NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern 

Høring - endring av pengespilloven § 10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Høring – NOU 2015:2 – Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Høring om "Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om
arbeidsmarkedstiltak”

Høring – NOU 2015:8 Fremtidens skole – Fornyelse av fag og kompetanser

Høring om endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Høringssvar – forslag til endringer i reglene om rett til pleiepenger ved syke barn etter folketrygdloven kapittel 9

2014

Høringsuttalelse - angående forslag til endringer i enkelte deler av folketrygden som følge av innføring i ny uføretrygd.             

Høring vedrørende politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner.

Høring – om ny ordning med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år

Høring – forslag til revidert lov om anke til Trygderetten

 

2013

Høring  Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemning. 

Høring - Endring av inntaksregler til videregående opplæring Høringsbrevet finner du på www.udir.no


Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Rapport om "Avhør av særlige sårbare personer i straffesaker"

2012

Hørings -  NOU 2011:17 Når sant skal sies om pårørende omsorg

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-barnehageloven/id2526068/?uid=df6066cb-aafd-4581-afd1-8d013726ffb0

Tips noen om siden