Finansiering av egen bolig

Det er mye å tenke på når du skal skaffe deg en egne bolig. I de neste avsnittene kan du lese om hvilke støtteordninger i Husbanken alle som skal kjøpe eller bygge bolig kan benytte seg av.

Grunnlån

Grunnlån skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger. Lånet skal brukes til å finansiere boliger til både vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, i tillegg til å sikre alle et sted å bo. Husbanken kan gi grunnlån på 80 % av prosjektkostnadene eller salgsprisen når vilkårene er oppfylt.

Grunnlånet kan i tillegg gis til utbedring og rehabilitering av eksisterende bygg, herunder tilpasning for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det kan også gis grunnlån til ombygging av bolig. Grunnlånet skal som hovedregel være sikret med 1. prioritets pant i eiendommen.

Startlån

Startlån skal bidra til at husstander med boligetablingsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, kan også søke startlån. Denne ordningen omfatter for eksempel unge i etableringsfasen, mennesker med nedsatt funksjonsevne, barnefamilier, enslige forsørgere og flyktninger.

Startlån skal gå til:

  • toppfinansiering til ny eller brukt bolig
  • utbedring av bolig
  • refinansiering av lån for å kunne bli boende i nåværende bolig.

Det er opp til den enkeltes kommune å vurdere om startlån skal innvilges og hvor stort lånet i så fall skal være. Lånets størrelse vil være avhengig av betalingsevne og evntuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søker har noe oppsparte midler.

Tilskudd

Tilskudd til enkeltpersoner skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken opplyser at det ikke er satt noe tak på hvor stort dette tilskuddet kan være.

Ordningen er behovsprøvd og kan gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Boligtilskuddet kommer inn som toppfinansiering av boligprosjektet.

Se Husbankens nettside for flere opplysninger.

 

Tips noen om siden

Mios BPA - BPA trenger ikke vaere  vanskelig
Husbankens logo

Husbanken har fått nytt regelverk

Nå har Husbanken revidert sine retningslinjer for å sikre at de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning følges.

Husbankens regleverk