Husbankens logo

Husbankens logo

Husbanken har fått nytt regelverk

NFU har i lang protestert mot statlig finansiering av kommunal institusjonsbygging. Både Stortinget og kommunalministeren har gjentatte ganger hevdet at reformens målsetninger står ved lag. Nå har Husbanken revidert sine retningslinjer for å sikre at de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning følges.

I regelverket for tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, kan en lese:

«Det understrekes at boenhetene ikke skal ha institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som lokaliseres sammen derfor ikke skal være for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte».

I tillegg er det også ene ny bestemmelse som sier at Husbanken ikke skal støtte prosjekter som er i strid med reformens intensjoner:

«søknader som ikke er i tråd med formålet, skal avslås».

Spørsmålet om hva som er for stort, kan synes uklart:

  • En enstemmig helse- og omsorgskomite viste til brev fra Kommunaldepartementet til Husbanken i forbindelse med reformen og sa maksimum to til fem personer per bofellesskap.
  • Husbanken utformet på denne bakgrunnen rundskriv HB-1212 som sa maksimum fire boenheter per bofellesskap. Rundskrivet ble etterfulgt av rundskriv HB-1255 som også sa maksimum fire personer per bofellesskap.
  • Det svenske lovverket sier maksimum tre til fem personer per bofellesskap.
  • Professor Karl Grunewald formulerte "den lille gruppes prinsipp". Professor Karl Grunewald hevder at bofellesskap ikke bør inneholde flere enn fire boenheter.
  • Forskerne Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro viser til at noen kvaliteter ved bofellesskapene synes å reduseres når bofellesskapet blir større enn fire beboere, mens andre kvaliteter med bofellesskapet reduseres når bofellesskapet blir større enn seks beboere.
  • Forskerne Ellen Saur og Oddbjørn Johansen anbefaler at det ikke bygges bofellesskap for flere enn seks beboere.
  • Fafoforskerne Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem utarbeidet en rapport om bofellesskap på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Rapporten gir ingen øvre grense for bofellesskapenes størrelse.

Uansett om grensen settes til 4, 5 eller 6 boenheter per bofellesskap, er det gledelig at Husbanken har presisert at prosjekter som er i strid med nasjonale politiske målsetninger knyttet til politikken over for mennesker med utviklingshemning, ikke skal gis finansiering.

Regelendringene gjelder i utgangspunktet utover mennesker med utviklingshemning og omfatter tilskuddsordningene Investeringstilskudd fra Husbanken til sykehjemsplasser og omsorgsboliger samt tilskudd til utleieboliger fra Husbanken.

av Jens Petter Gitlesen

28 november 2012