Rettigheter

Det finnes ingen særegne rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser som ønsker å skaffe seg sin egen bolig. Alle nordmenn har altså på papiret de samme rettighetene, men det viser seg dessverre i praksis at ikke alle får den samme retten.

Av Hedvig Ekberg, juridisk rådgiver i NFU

Dette blir særlig tydelig når man blir nektet nødvendige tjenester i sitt eget hjem dersom man ikke velger å bo i en kommunal bolig - ofte et bofellsskap.

NFU bidrar med råd til våre medlemmer som møter utfordringer når de planlegger sin egen bolig eller har flyttet inn. Noen av disse historiene kan du lese om på Gode eksempler.

I FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne står det (Artikkel 19):

"Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet"

"Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for at mennesker med nedsatt funksjonsevne lettere skal kunne bruke denne rettighet fullt ut, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre:

a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform,

b) at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å forhindre isolasjon eller segregering fra samfunnet".

Finansiering av egen bolig

Det er mye å tenke på når du skal skaffe deg en egen bolig. Man kan søke Husbanken om ulike tilskudd og lån. Se Husbankens nettside for flere opplysninger.

Hjelp der du ønsker å bo

Fyller en person vilkårene for å ha rett til hjelp, skal den som hovedregel ytes der den enkelte selv velger å bo. Det er kun i helt spesielle tilfeller at kommunen kan nekte dette og stille vilkår om at personen må bo et spesielt sted for å kunne motta tjenester. Det vil ikke være adgang til å stille slike vilkår dersom dette kan karakteriseres som "særlig tyngende" for den som eventuelt må flytte.

Tips noen om siden

Mios BPA - BPA trenger ikke vaere  vanskelig
Husbankens logo

Husbanken har fått nytt regelverk

Nå har Husbanken revidert sine retningslinjer for å sikre at de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning følges.

Husbankens regleverk