Opplæring - alle har den samme retten

Elever med utviklingshemming er som elever flest; de lærer av jevnaldrende. NFU ønsker derfor en inkluderende skole.

Jente snur seg i klasserom

NFU gir kurs og veiledning om hvilke rettigheter og muligheter barn har i skolen. Vi vil hjelpe deg, slik at ditt barn får gå på skole sammen med jevnaldrende, søsken og andre fra nabolaget.

En inkluderende skole

NFU ønsker en inkluderende skole. Kjenner du til hvilke rettigheter barnet ditt har i skolen? Alle barn har rett til opplæring, fra de er født – til videregående skole.

Men noen steder har kommunene egne skoler for funksjonshemmede. Barn blir nektet spesialpedagogisk hjelp hvis de ikke går på en bestemt skole: Dette har ikke kommunene lov til, og NFU gir opplæring og støtte til familier som ikke får det tilbudet de har krav på.

Opplæringsloven

Opplæringsloven (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa) ble vedtatt i 1998,. Den er en rettighetslov. Det vil si at når du oppfyller vilkårene, har du rett til et ønsket tilbud. Dette tilbudet er likt for alle i Norge.

Opplæringsloven inneholder blant annet regler om rett til spesialundervisning, rett til å gå på nærskolen og rett til videregående opplæring.

Loven gjelder for alle

Loven gjelder for alle elever i den offentlige norske skolen. Det finnes ingen spesielle bestemmelser for elever med nedsatt funksjonsevne. Unntaket er bestemmelsen om universell utforming i opplæringsloven § 9a-2, og de særskilte reglene knyttet til punktskriftopplæring og tegnspråkopplæring for blinde og svaksynte, i tillegg elever med tegnspråk som førstespråk. Det er også egne regler om skoleskyss for elever med nedsatt funksjonsevne.

Elevens behov er avgjørende

Det er den enkeltes faglige forutsetninger og utbytte av ordinær opplæring som skal legges til grunn for vurderingen om hvorhvidt den enkelte har rett til spesialundervisning eller tilrettelagt undervisning. Derfor må en individuell vurdering gjøres. Alle tiltak skal være tilpasset den enkelte, blant annet for å sikre at man ikke tar utgangspunkt i en diagnose.

Tips noen om siden