NFUs prinsipper

NFUs 10 prinsipper representerer livsområder som er viktige for mennesker med utviklingshemning og deres familie og bygger på det formålet NFU har i sine vedtekter.

En mann som arbeider

 

Med utgangspunkt i våre prinsipper vedtar NFU arbeidsprogram for landsmøteperioden, som er 4 år (fra 2016).

Her finner du hele NFUs prinsipprogram 

Prinsippene ble første gang vedtatt på NFUs landsmøte i 1983. Siste gang NFUs landsmøte vedtok å endre ordlyden i prinsippene, var på landsmøtet i Lillehammer 2006.

Prinsipp 1:
Mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.


Prinsipp 2:
Mennesker med utviklingshemning har likeverdig rett til liv


Prinsipp 3:
Mennesker med utviklingshemning har rett til reell innflytelse på sitt liv og til å fatte egne beslutninger.


Prinsipp 4:
Mennesker med utviklingshemning og familier der et familiemedlem har utviklingshemning, har rett til individuelt tilrettelagte tjenester, økonomiske ytelser og rett til meningsfylte og tilrettelagte aktivitetstilbud som voksne.


Prinsipp 5:
Mennesker med utviklingshemning har rett til likeverdig og tilrettelagt opplæring på alle nivå i skoleverket og innenfor de samme organisatoriske rammer som alle andre.


Prinsipp 6:
Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til eget hjem.


Prinsipp 7:
Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til et seksualliv og en samlivsform etter eget ønske.


Prinsipp 8:
Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til arbeid.


Prinsipp 9:
Mennesker med utviklingshemning har rett til å delta i alminnelige kultur- og fritidsaktiviteter.


Prinsipp 10:
Mennesker med utviklingshemning har rett til interesseorganisasjon som pådriver for at likeverdighet og likestilling skal bli hevdet og ivaretatt på alle områder i samfunnet.

 

Resten av teksten under må redigeres, på bakgrunn av landvedtak 2016!!

Hele prinsipprogrammet i ett dokument


Om prinsippene

Norsk Forbund For Utviklingshemmede (NFU) er en uavhengig interesseorganisasjon med følgende formål:

NFU har til formål å arbeide for at samfunnet yter mennesker med utviklingshemning full rettferd på linje med enhver borger i det norske samfunnet.

NFU skal ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og foreldrenes eller pårørendes interesser overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter.

Prinsipp-programmet bygger på NFUs historie og erfaring i arbeidet med samfunnspolitiske spørsmål for mennesker med utviklingshemning og familie. I tillegg bygger det på den utvikling som har skjedd i samfunnet for øvrig.

Det er her vi finner igjen våre verdivalg, vår ideologiske plattform, og det er her våre holdninger synliggjøres.

Det er dette som landsmøtet forplikter seg selv til å følge. NFUs landsstyre, utvalg, fylkeslag, og alle våre tillitsvalgte skal jobbe etter disse prinsipper. Det er avgjørende for alle i NFU at disse vedtatte prinsipper etterleves på en respektfull og praktisk måte. På den måten vil hele organisasjonen fremstå som samlet, med nødvendig troverdighet overfor seg selv og resten av samfunnet.

I takt med utviklingen og det arbeidet som gjøres i hele organisasjonen vil ideologien være fast, mens prinsippene kan endre seg.

Avgjørende er det at alle følger opp de prinsipper som er vedtatt, lojalt arbeider etter dem og bruker dem aktivt for å forbedre hverdagen til alle NFUs medlemmer.

Prinsipp-programmet ble sist endret på landsmøtet 2006.

Tips noen om siden