Prinsipp 3

Mennesker med utviklingshemning har rett til reell innflytelse på sitt liv og til å fatte egne beslutninger.

Skolejenter

Styring, kontroll og innflytelse på eget liv har stor betydning for den enkeltes livskvalitet. 

Mennesker med utviklingshemning har på ethvert alderstrinn et likeverdig behov for å ha mest mulig styring og kontroll over eget liv. 

Mennesker med utviklingshemning som ikke fullt ut kan kontrollere eller ta beslutninger på egne vegne, må ha rett til nødvendig hjelp til å fremme og formidle sine egne valg og beslutninger. 

Alle voksne personer med utviklingshemning har en udiskutabel rett til å ha innflytelse over alle forhold i eget liv. 

 

Utdypende tekst:

Med innflytelse over alle forhold i livet menes innflytelse over hvor og hvordan en vil bo, over om en vil bo alene eller sammen med andre, over hvilken hjelp en har behov for og hvordan denne hjelpen skal gis.

Det dreier seg også om rett til eget valg når det gjelder dagligdagse forhold som valg av mat, klær, venner og bruk av fritiden m.m. 

Videre handler dette om rett til valg av utdanning, arbeid, kultur- og fritidsaktiviteter, samt ulike former for medisinsk- eller terapeutisk behandling dersom dette er nødvendig. 

Alle mennesker med utviklingshemning kan på en eller annen måte gi uttrykk for ønsker og valg. Uttrykksmåten og uttrykksformen vil imidlertid variere med omfanget av funksjonshemningen. En person som har omfattende utviklingshemning og store kommunikasjonsvansker, kan lett bli oppfattet som ikke å ha forutsetninger for å gi uttrykk for behov, ønsker og valg. 

Det påhviler den nærmeste omgivelse et stort ansvar med hensyn til å fange opp og formidle vedkommendes behov, ønsker og valg dersom vedkommende ikke kan uttrykke dette klart og tydelig selv.

Det å forstå og formidle en persons beslutninger forutsetter nær kjennskap til den det gjelder.

Jo større problemer en person med utviklingshemning har med å tilkjennegi sine ønsker og behov, jo viktigere er det at den som skal formidle forstår og kjenner personen godt.

 Det må utvises stor varsomhet med å anvende egne mål og meninger om rett eller galt, godt eller dårlig. Rett til å bestemme over eget liv omfatter også retten til å prøve og feile, og til selv å ta følgene og ansvaret for dette. Dette fritar ikke andre fra ansvaret for å hjelpe vedkommende til ikke å treffe beslutninger som er til åpenbar skade for seg selv og andre. 

Tjenesteytere må vise vidsyn og toleranse overfor mennesker med utviklingshemning og respekt overfor den enkeltes livssyn. Ensidig livssynspåvirkning er uforenlig med den livssynsfrihet som ellers er selvsagt i vårt samfunn. 

En person med utviklingshemning har rett til å få oppnevnt hjelpeverge.

Til prinsipp 4

Tips noen om siden