Prinsipp 1

Mennesker med utviklingshemming har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som et hvert annet menneske.

Mor og barnDet verdigrunnlaget, de rettigheter og plikter som legges til grunn for enhver norsk borger, gjelder for mennesker med utviklingshemning.

Sosial tilhørighet og deltakelse er menneskerettigheter som gjelder uavhengig av funksjonsnivå, uansett alder og omfatter alle livsområder. 

Som kompensasjon for funksjonshemningen må en person med utviklingshemning eller dennes familie ytes lovhjemlede og individuelt tilpassede tjenester.

Utdypende tekst:

Uavhengig av funksjonshemningen har mennesker med utviklingshemning samme verdi som ethvert annet menneske. 

Som følge av ny teknologi og prioriteringer, blir det stadig viktigere å slå ring om menneskerettighetene. 

Helt grunnleggende for god livskvalitet er vissheten om å være elsket, bli gjenkjent, høre til og delta på lik linje med andre. En viktig forutsetning for dette er at enhver må ha muligheten til å vokse opp i egen familie og høre til i sitt nærmiljø i alle faser av livet. 

Det vil si at en skal kunne delta i lokale aktiviteter av ulik art – både organisert og uorganisert. Mennesker med utviklingshemning skal ha en naturlig tilgang og tilhørighet til fellesskap knyttet til interesser. 

På den måten vil en kunne fremstå som en person med sine egenskaper, muligheter og forutsetninger. 

At mennesker med utviklingshemning har samme verdi og rettigheter som enhver annen, innebærer at det skal legges til rette slik at de kan benytte de ordinære tilbudene i samfunnet. Dette gjelder barnehage, skole og fritidstilbud. 

En skal også ha rett til å velge hvor en ønsker å bo.

En viktig forutsetning for å nå mål som likeverd, likestilling, deltakelse og tilhørighet, er lovfestede rettigheter til individuelle tjenester fra det offentlige. 

Tjenestene må ytes og vedkommende det gjelder må få reell innflytelse, styring og kontroll på egen livssituasjon. Dersom det er nødvendig, via hjelpeverge. 

NFU kan ikke godta et annet verdigrunnlag for mennesker med utviklingshemning enn for andre i tilsvarende livsfase.

Til prinsipp 2

Tips noen om siden