Prinsipp 9

Mennesker med utviklingshemning har rett til å delta i alminnelige kultur- og fritidsaktiviteter.

LøpekonkurranseSamfunnets vanlige fritids- og kulturtilbud skal legges til rette for mennesker med utviklingshemning. 

Mennesker med utviklingshemning skal ha reelle muligheter til å velge mellom ulike fritids- og kulturtiltak ut fra egne ønsker og interesser. 

Mennesker med utviklingshemning må få økonomisk støtte til å dekke utgifter til ledsagere i forbindelse med fritids- og kulturaktiviteter og ferie. 

Dersom det er behov for tilrettelagt skyss for å kunne delta i fritids- eller kulturaktiviteter, har mennesker med utviklingshemning rett til det.

Utdypende tekst:

Mennesker med utviklingshemning har, som alle andre, behov for avveksling, rekreasjon og stimulering i form av kultur- og fritidstiltak. Slike behov skal dekkes gjennom de ordinære tilbud samfunnet gir. Deltakelse i ordinære kultur- og fritidstiltak gir en bredere kontaktflate og gjør det lettere å bli akseptert og inkludert i samfunnet. 

Det bidrar også til at samfunnet på sin side utvikler respekt og forståelse for mennesker med utviklingshemning og den enkelte person med utviklingshemning. 

Samfunnet har en klar forpliktelse til å tilrettelegge de ordinære fritids- og kulturtilbudene for alle mennesker. Mennesker med utviklingshemning som ikke selv greier å oppsøke kultur- og fritidstilbud, må få hjelp til det. 

Som alle andre har mennesker med utviklingshemning full rett til å velge fritidstiltak etter egne interesser og forutsetninger. Retten til fritt valg omfatter også retten til ikke å delta i foreslåtte tiltak. 

Mange personer med utviklingshemning trenger ekstra bistand eller ledsagere for å kunne delta i kultur-, fritidstiltak og feriereiser. 

Noen har også behov for tilrettelagte transportordninger. Slike ordninger må være fleksible og ta utgangspunkt i den enkeltes behov. 

De som har behov for det, må få økonomisk støtte til å dekke ekstrautgifter i forbindelse med skyss og ledsager. Ekstrakostnader i denne sammenheng må dekkes av det offentlige.

Til prinsipp 10

Tips noen om siden