Prinsipp 4

Mennesker med utviklingshemning og familier der et familiemedlem har utviklingshemning, har rett til individuelt tilrettelagte tjenester, økonomiske ytelser og rett til meningsfylte og tilrettelagte aktivitetstilbud som voksne.

For å oppnå full likestilling og likeverd må mennesker med utviklingshemning ha rett til individuelt tilrettelagte tjenester. Den samme retten gjelder også familier som har husstands-medlemmer med utviklingshemning.

Tjenestene må ytes med respekt for den enkelte, og må baseres på samarbeid for å fremme selvbestemmelse, selvstendighet og utvikling.

Tjenestene må utføres i samsvar med sosialtjenestelovens § 4-2.

Mennesker som av forskjellige årsaker ikke kan delta i arbeid, har rett til meningsfylte og tilrettelagte aktiviteter. Som hovedregel skal et slikt tilbud bli gitt i andre omgivelser enn i eget hjem.

Alle barn har rett til å vokse opp i en familie som får nødvendig hjelp og støtte.

Alle skal ha rett til tjenester der de selv velger å bo. Det må legges stor vekt på medbestemmelse når det gjelder de tjenestene som ytes.

Det er viktig at den det gjelder opplever forutsigbarhet og mest mulig kontroll over sitt liv.

Til prinsipp 5

Tips noen om siden