Prinsipp 10

Mennesker med utviklingshemning har rett til interesse-organisasjon som pådriver for at likeverdighet og likestilling skal bli hevdet og ivaretatt på alle områder i samfunnet.

NFU logoI et demokrati er det viktig at alle gis muligheter til å formidle sine behov og krav overfor bevilgende og besluttende myndigheter.

Det er nødvendig at mennesker med utviklingshemning har muligheter for å bidra til verdi- og holdningsendring i samfunnet, og til å øve påvirkning på ulike måter overfor lokale og sentrale myndigheter.

Mennesker med utviklingshemning må oppfordres til medlemskap og deltakelse i NFUs samfunnsmessige arbeid.

Mennesker med utviklingshemning har behov for, og rett til en sterk interesseorganisasjon som talerør og som arbeider for å ivareta individuelle rettigheter.

Utdypende tekst:

Det er nødvendig at det offentlige bidrar til å gi NFU tilstrekkelig økonomisk grunnlag, slik at organisasjonen kan ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier. Dette er også av stor betydning for samfunnet som helhet. 

Mennesker med utviklingshemning og deres familier må få informasjon om NFU og det arbeidet organisasjonen gjør. Utviklingshemmede som ønsker det, må få hjelp og veiledning til å ordne medlemskap i sin interesseorganisasjon. Det er særlig viktig at mennesker med utviklingshemning selv inspireres til å utøve sin rett til innflytelse og medbestemmelse gjennom medlemskap i NFU.

Medlemmer med utviklingshemning må få anledning til å ta del i NFUs ulike aktiviteter og interessepolitiske arbeid.

Tips noen om siden