Slik jobber NFU internasjonalt med solidaritetsarbeid

Vår erfaring viser at endring kan skje dersom personer med utviklingshemning og deres familier møter andre med lignende erfaringer og deler sine bekymringer og håp.

Slik jobber vi

NFU bruker sin erfaring som foreldre og talsmenn i Norge for å styrke rettighetskampen til personer med utviklingshemming og deres familier, og for å støtte dem til å organisere seg i sine respektive land og samfunn. Ved å organisere seg i aktive organisasjoner, uttrykke sine ønsker, og iverksette tiltak for å løse ulike situasjoner, kan de kreve sine rettigheter overfor myndighetene og holde dem ansvarlige for sine forpliktelser.

FNs konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne bekrefter at det er ansvaret til myndighetene å oppfylle rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje som alle andre. Imidlertid forteller vår erfaring oss at verdens myndigheter ikke klarer å oppfylle disse rettighetene fordi de mangler vilje, kompetanse og/eller kapasitet, og fordi de ikke blir holdt ansvarlig for sine forpliktelser. Vi ønsker å bidra til å løse dette problemet ved å:

• Forsvare og støtte inkludering i utvalgte samarbeidsland

• Være talsmann for og støtte inkludering i norsk og internasjonal bistand

• Samarbeide med nasjonale myndigheter i våre samarbeidsland slik at offentlig ansatte får en bedre forståelse av hvordan de kan inkludere personer med nedsatt funksjonsevne

Våre verdier

NFUs verdier sammenfaller med verdiene i FN-konvensjonens artikkel 3:

  • Respekt for menneskers iboende verdighet, individuelle selvstendighet med rett til å treffe egne valg, og uavhengighet
  • Ikke-diskriminering
  • Full og effektiv deltakelse og inkludering i samfunnet
  • Respekt for forskjeller og aksept av mennesker med nedsatt funksjonsevne som en del av det menneskelige mangfold og den menneskelige natur
  • Like muligheter
  • Tilgjengelighet
  • Likestilling mellom kvinner og menn
  • Respekt for utviklingsmulighetene til barn med nedsatt funksjonsevne og respekt for deres rett til å bevare sin identitet

 

NFU samarbeider med pådriverorganisasjoner og nettverk som ønsker å: 


• Mobilisere individer, familier og lokalsamfunn.
• Drive lobby-arbeid mot nasjonale myndigheter og beslutningstakere på alle samfunnsnivåer for å skape et inkluderende samfunn.
• Være vaktbikkjer i forhold til nasjonale, regionale og lokale myndigheter. 

Tips noen om siden