Støttekontakt

Det kommer stadig spørsmål om støttekontakt som tjeneste – og om det er det samme som fritidsassistent. Svaret er at det er noen likheter – og noen viktige forskjeller.

(Denne artikkelen er skrevet før helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft. Støttekontaktordningen er nå hjemlet i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2, første ledd, nr. 6 bokstav c)

Det er også kommet noen betraktninger fra Sosialdepartementet om fritid og støttekontakt i en ny Stortingsmelding. Her finner du gode argumenter overfor kommunen som sier at ”vi finner ikke noen støttekontakt til deg…”

Støttekontakt er en tjeneste som er omtalt i sosialtjenesteloven – i § 4-2. Dette er bestemmelsen med ”meny-listen” over de sosiale tjenester kommunene er lovpålagt å kunne tilby aktuelle brukere.

Støttekontakt er ment å skulle være en hjelp til en meningsfull fritid for den enkelte. Departementet har tidligere understreket at støttekontaktens oppgaver normalt ikke skal kobles direkte sammen med sosialtjenestens tilsynsansvar. Tyngdepunktet i rollen skal ligge på kontakt og støtte på brukerens premisser og etter dennes ønsker. Departementet omtaler tjenesten som ”individuelle støttekontakter” – og tjenesten ytes vanligvis ved at du har din egen støttekontakt til disposisjon.

Departementet omtaler i rundskriv (I-1/93 s. 109) individuelle støttekontakter som noe kommunen må ha som tjeneste – men at mange kommuner i tillegg har fritidsassistenter som organiserer fritidsaktiviteter.

Støttekontakt er en sosialtjeneste – mens fritidsassistenter ofte er forankret for eksempel i kulturetaten.

Dersom du søker om individuell støttekontakt, søker du om en tjeneste etter sosialtjenesteloven. Da plikter kommunen å fatte enkeltvedtak. Det gjelder også dersom kommunen ikke vil innvilge deg støttekontakt, men vil tilbyd deg noe annet – for eksempel bistand fra fritidsassistent. Da må kommunen fatte vedtak om avslag på støttekontakt – og eventuelt begrunne dette med at de i stedet vil tilby deg noe annet.

Dersom du ikke er tilfreds med kommunens vedtak, kan du klage. Fylkesmannen er klageinstans, som for alle tjenester etter sosialtjenesteloven. Du kan klage dersom du får et for lavt timetall for støttekontakt, eller dersom kommunen avslår søknaden helt og i stedet tilbyr en annen tjeneste (for eksempel fritidsassistent).

Kommunen kan ikke avslå en søknad om støttekontakt med den begrunnelse at kommunen ikke har denne tjenesten, men i stedet kun har fritidsassistenter. Kommunen plikter å ha støttekontakt som tjeneste.

Stortingemelding nr 40 (2002-2003) ”Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”
Meldingen bygger på en utredning fra Manneråk-utvalget – NOU 2001:22 ”Fra bruker til borger”. Meldingen har et eget kapittel om ferie og fritid (kap 7.6).

Departementet viser til at mange kommuner har problemer med å rekruttere støttekontakter – og at det er vanskelig å beholde dem over lang tid. Særlig er dette aktuelt i forhold til de brukerne der det må stilles krav til kvalifikasjoner hos hjelperne. Noen kommuner har prøvet ut en ny organisering – med ansatte hjelpere på hel- eller deltid og til høyere betaling.

Det er også gjort en hel del erfaringer når det gjelder veiledning, oppfølging og kompetansebygging blant støttekontakter.

I Stortingsmeldingen foreslås det at Sosial- og helsedirektoratet får som oppgave å legge til rette for spredning av gode erfaringer i forhold til rekruttering og kompetanseheving.

Det er en viktig påpekning fra departementet at det i forholdet støttekontakt til brukere med spesielle behov, må forutsettes særlig kompetanse og høyere lønn for et krevende arbeid.

”Vi får ikke tak i støttekontakt til deg…”
Dersom du har fått innvilget støttekontakt, men kommunen sier at de ikke finner noen støttekontakt til deg, kan du henvise til denne Stortingsmeldingen. Du kan kreve at kommunen aktivt rekrutterer kvalifiserte støttekontakter – og betaler dem den høyere lønnen som må til for å rekruttere folk med nødvendig kompetanse.

Dersom kommunen ikke oppfyller vedtaket om støttekontakt og heller ikke gjør nok for å rekruttere egnet støttekontakt til deg, bør du ta dette opp med fylkesmannen direkte. Fylkesmannen har tilsynsansvar i forhold til kommunenes sosiale tjenester, og kan be kommunen redegjøre for hva de gjør for å rekruttere støttekontakter.

av Petter Kramås 17.01.05

Tips noen om siden