Landsmøtet 2016

NFU avholdt sitt nittende landsmøte på Quality Airport Hotel Gardermoen fra fredag 23. september til søndag 25. september 2016. Til sammen deltok 107 utsendinger i NFU, i tillegg til gjester, observatører og ansatte i NFU.

Landsmøteutsendinger

Landsmøteutsendingene ble valgt på fylkesårsmøtene våren 2016. Det var medlemstallet pr 31.12.15 som avgjorde hvor mange landsmøteutsendinger hvert fylkeslaget kunne sende, i tilegg til den fasterepresentasjonen, jfr vedtektene for NFU §11. Lokallag som har forslag på landsmøteutsendinger måtte sende forslag til sitt fylkeslag innen 1. mars. Fristen for å melde inn til NFU sentralt om hvem som er valgt som landsmøteutsendinger og varautsendinger var 1. mai.

Valgkomiteens arbeid

En av de viktigste sakene på landsmøtet er valg av landsstyre for neste periode. Valgkomiteen la fram en innstilling ovenfor landsmøtet om hvem som burde velges til de ulike vervene. Valgkomiteen besto av leder Anita Tymi og medlemmene Alf Anvedsen og Åslaug Røberg. Det var også svært viktig at lokal- og fylkeslag engasjerte seg i prosessen frem til denne innstillingen ble lagt frem. 

Representantene i det daværende landsstyret blei spurt av valgkomiteen om de stillte seg til disposisjon for en ny periode. Deretter ble  fylkes- og lokallagene spurt om å komme med forslag på sine aktuelle kandidater, med svarfrist til 1. mai. Valgkomiteen hadde samtaler med enkeltpersoner i det sittende landsstyre, samt andre aktuelle kandidater før de fremmet sin innstilling den 13. juni.

Kontaktopplysninger valgkomiteens leder Anita Tymi, epost: aty@uin.no

Saker til landsmøtet

Det er vedtektsfestet hvilke saker som skal behandles på landsmøtet, se § 11. Forslag vedrørende endringer i vedtekter, målsettinger til arbeidsprogram og andre saker som lokal- og fylkeslag ønsker behandlet på årsmøtet, må være sendt til landsstyret gjennom fylkeslaget senest 1. mai 2016. 

Her finner du mer informasjon om landsmøtet 2016

Tips noen om siden