Rettigheter

Det kan være vanskelig å vite hvilke ulike hjelpemidler og stønader som finnes. Her har vi samlet en liten oversikt for deg.

Hjelpemidler                        

Dersom man har behov for hjelpemidler kan man søke Hjelpemiddelsentralen om dette. Du finner mer informasjon om hjelpemidler for barn og voksne på NAV sine sider.

Grunnstønad

Du kan få grunnstønad dersom du har særlige utgifter grunnet sykdom, skade eller lyte. Det må være tilbakevendende utgifter friske personer ikke har. Du kan lese mer om grunnstønad på NAV sine hjemmesider.

Paragraf

Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie eller tilsyn på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning. Hjelpestønaden gis kun dersom stønaden skal brukes til pleie eller tilsyn utført av privatpersoner. Du kan lese mer om hjelpestønad på NAV sine hjemmesider.

Barn under 18 år med vesentlige større hjelpebehov enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad kan få forhøyet hjelpestønad. Det er da en forutsetning at den forhøyede hjelpestønaden vil øke barnets mulighet til å bo hjemme. Du kan lese mer om forhøyet hjelpestønad på NAV sine hjemmesider.

Omsorgspenger

Som arbeidstaker har du rett til omsorgspenger når barns sykdom gjør at du må være borte fra jobb. Denne retten gjelder frem til barnet er 12 år. Foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne har etter søknad rett på omsorgspenger frem til barnet er 18 år.

Oversikt over stønad ved barn og nære pårørendes sykdom

NAV har laget en oversikt på sine hjemmesider over hvilke stønader som kan være aktuelle når man har barn eller andre pårørende som er syke.

Håndbok om helse og sosialtjenester i kommunen

I 2008 ga Helsedirektoratet ut en håndbok om helse og sosialtjenester i kommunen. Håndboken skal gi en oversikt over rettigheter og plikter etter helse og sosiallovgivningen, og gi deg kunnskap om hvordan du forholder deg til kommunal forvaltning når du søker tjenester. Du finner håndboken på Helsedirektoratets nettsider.

Uføretrygd

For å få innvilget uføretrygd må du i utgangspunktet ha ”gjennomgått hensiktsmessig behandling og individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak” jf folketrygdlovens § 12-5.

Du skal med andre ord få en arbeidsevnevurdering. Dette er en vurdering hvor NAV skal vurdere dine muligheter til å skaffe deg eller beholde arbeid. Se mer om arbeidsevnevurdering på NAV sine sider.

Unntak fra kravet til arbeidsevnevurdering kan gjøres i de tilfellene hvor det er ”åpenbare grunner” som tilsier at dette ikke er nødvendig.

Tips noen om siden