Rettigheter

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Allerede iJente i klasserom 2006 begynte NFU sitt påvirkningsarbeid for å få fokus på "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne". Lovverket i Norge er for såvidt godt nok, men vi tror at en internasjonal konvensjon fra FN vil skape enda mer blest om saken. Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006 og undertegnet av Norge 30. mars 2007. Konvensjonen trådde i kraft 3. mai 2008. FN konvensjonen kan du laste ned her.

 

Forsiden av heftet Du har rettBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet har laget en utgave av konvensjonen som er lettere å lese. Heftet heter "Du har rett" og kan lastes ned her.

Norge undertegnet konvensjonen i 2007. Den 19. mars vedtok et enstemmig Storting at konvensjonen skal ratifiseres. Du finner referat fra behandlingen og voteringen på Stortingets nettsider. (sak 12 og 13) Konvensjonen ble ratfisert den 3. juni 2013.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, og sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  Den gjelder for alle de områdene vi presenterer i menyen til venstre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) har gitt ut "Retten til å være med" et informativt og lettlest hefte om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres

Regjeringen har utarbeidet et utviklingsprogram for perioden 2010-2013 med tittelen "Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres". Programmet finner du her.(PDF)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminiering uavhengig av blant annet funkjsonsevne.  Du kan lese mer om ombudet og hvilke rettigheter du har på likestillings- og diskrimineringsombudets nettsider.

Likestilings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Nemnda behandler bare saker som først er behandlet av ombudet. Dersom man som part er uenig i ombudets uttalelse kan man bringe saken inn for nemnda.  

NFU har vunnet frem i to klagesaker 

NFU har fremmet to klagesaker til ombudet. Den ene vant vi frem med under klagebehandlingen hos ombudet. Den andre var til klagebehandling i likestillings- og diskrimineringsnemnda. Sakene gjaldt henholdvis bolig og bil.

Tips noen om siden