Trond Bjerknes og Margit Jacobsens fond m.flere

Målsetningen med å dele ut midler fra fondet er å skape gode liv for mennesker med utviklingshemning. Trond Bjerknes-stiftelsen har som visjon; et likestilt samfunn for alle. Utdeling av midler skal skje i tråd med denne visjonen.

Gode tiltak for mennesker med utviklingshemning kan være:

• Gode fritidstilbud

• Møteplasser som har som formål å skape inkludering

• Mulighet for å kunne delta på kulturtilbud

• Få mulighet til å delta i et organisasjonsliv

For å kunne få tildelt midler, må tildelingskriteriene være oppfylt. Kriteriene er som følger:

  1. De utdelte midlene skal gå til aktiviteter der personer med utviklingshemning bidrar aktivt, som hovedregel i NFUs arbeid.
  2. Det kan søkes om midler til prosjekter som skal strekke seg over flere år. Start- og sluttdato skal da angis.
  3. Prosjektet skal fortrinnsvis være langsiktig. Det vil si at prosjektet skal ha som målsetning å skape vekst og ringvirkninger i organisasjonen.
  4. Det må rapporteres årlig for de tildelte midlene, og sluttrapport må sendes senest to måneder etter prosjektets slutt.
  5. Midlene er ikke tenkt å gå til dekning av administrasjonskostnader.
  6. Prosjektene skal fortrinnsvis ha flere finansieringskilder.
  7. Prosjektene bør fortrinnsvis komme flere til gode.
  8. Prosjekter som innebærer egeninnsats og støtte fra andre bidragsytere, vil bli prioritert.
  9. Det er ingen fast søknadsdato. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet det søkes midler til, hensikt og ønsket resultat. Det viktig at det kommer fram hva som ønskes oppnådd med prosjektet. Det må også legges ved et enkelt budsjett der både inntekter og utgifter kommer fram. Fondet vil som hovedregel bare delfinansiere prosjekter. 

Søknaden sendes til firmapost@nfunorge.org

Tips noen om siden