Illustrasjonsbilde av elever i klasserommet

Satser på forsøksskole

Stortinget varsler at de ønsker forsøksskoler hvor det skal drives inkluderende opplæring på tverrs av diskrimineringsgrunnlag.

Det synes ikke å være politisk grunnlag for en spesielt sterkere styring overfor kommuner som etablerer spesialskoler, styrkede avdelinger og andre segregerte tiltak. Men de politiske signalene om den inkluderende fellesskolen synes å stå ved lag. Vi kan trolig forvente flere og tydeligere pedagogiske tiltak for å fremme fellesskolen, men de juridiske tiltakene vil neppe komme.

Svært gledelig var det imidlertid at saksordfører Stine Renate Håheim (Ap) fikk inn en flertallsmerknad om å etablere forsøksskoler hvor siktemålet er å drive inkluderende opplæring på tverrs av diskrimineringsgrunnlag.

Stine Renate Håheim (Ap)

Saksordfører for innstillingen, Stine Renate Håheim (Ap)

Skolene finnes allerede og lærerne er ansatt. Merkostnadene med forsøksskoler er begrenset til veiledning, dokumentasjon og evaluering. Forsøksskolene kan tjene som gode eksempler og dokumentasjonen kan være nyttig litteratur for pedagoger, spesielpedagoger og andre som er opptatt av å drive en god og inkluderende opplæring. Det å legge skolene til Osloregionen er viktig av flere grunner. For det første er elevtilfanget og variasjonen i elevmassen stor. For det andre er Osloregionen blant de områdene hvor de segregerte tiltakene er mest utbredt. For det tredje er Osloregionen trolig det området i landet hvor det er lettest å etablere fokus både fra fagmiljø og fra media.

Fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling om stortingsmeldingen På rett vei – kvalitet og mangfold i fellesskolen, kan en lese:

 

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, er kjent med at Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har spilt inn et forslag om å etablere en eller flere forsøksskoler med siktemål å drive inkluderende opplæring på tvers av diskrimineringsgrunnlag, og at forbundet har ønsket seg en forsøksskole i Osloregionen. Flertallet er derfor glad for at Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med Statped, planlegger en pilotskole i Osloregionen i forbindelse med prosjektet «Vi sprenger grenser». Noen av områdene som det vil satses på er å utvikle gode modeller for samhandling og veiledning mellom ulike aktører i opplæringen.»

 

Hvorfor Høyre ikke støttet merknaden, fremkommer ikke av innstillingen.

 

NFU takker Stine Renate Håheim for innsatsen!

 

 

Jens Petter Gitlesen

8 juni 2013

Tips noen om siden