Foto av Tove Linnea Brandvik og Wenche Olsen

Regjeringen vil rettighetsfeste BPA

Regjeringen foreslår å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse.

Aldri før i min aktive periode i NFU har jeg mottatt en så positiv nyhet. Ryktene har svirret og tiden har gått. Men nå er alt dette historie og vi kan alle glede oss over et svært positivit forslag til lovendring fra regjeringen.

Foto av Tove Linnea Brandvik

Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik (Ap)

Siden høsten 2010 har NFU arbeidet iherdig med å sikre rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse. Det så lenge dystert ut. På Arbeiderpartiets landsmøte våren 2011, ble det fremmet forslag om rettighetsfesting. Stortingsrepresentant Tove Linnea Brandvik (Ap) var frontkjemper for rettighetsfestingen. Kampen ga som resultat at Arbeiderpartiet både foreslo og vedtok rettighetsfesting.

I NFU er mange godt kjent med Wenche Olsen (Ap) som sitter i helse- og omsorgskomiteen. Wenche Olsen hilste NFU sitt landsmøte høsten 2012 og ga svært klare signaler om at hun ville kjempe for en rettighetsfesting av BPA. Det løftet har hun åpenbart holdt.

Foto av Wenche Olsen

Stortingsrepresentant Wenche Olsen (Ap)

Forslaget til rettighetsfesting inneholder restriksjoner. De viktigste er:

  1. Retten gjelder kun personer som har mer enn 25 timer med tjenester.
  2. Retten gjelder kun personer under 67 år.
  3. Dersom det blir vesentlig dyrere med BPA enn kommunale tjeneste, har en ikke rett til ordningen.
  4. Vedtak om støttekontakt eller nattevakt gir ikke rett til BPA. Unntaket er personer som har vedtak om heldøgns tjenester.

NFU hadde selvsagt foretrukket en ording uten restriksjoner. Men vi må huske på at i dag har kommunen en plikt til å ha en BPA-ordning, den plikten vil de fortsatt ha etter en rettighetsfesting. Ingen får det verre etter rettighetsfestingen, men mange vil få flere valgmuligheter.

Når det gjelder grensen for antall timer og aldersgrensen, vil nok kommunene erfare at BPA er en lønnsom måte å organisere tjenestetilbudet på. På sikt vil grensene ikke være reelle. Når kommunen oppdager inntekstbesparelsene som kan ligge i BPA-ordningen, kan problemstillingen bli motsatt; nemlig det å forhindre at det blir en plikt å motta tjenester i form av BPA.

Kostnadsrestriksjonen kan være skummel. Det er langt billigere å ikke gi tjenester enn å gi tjenester i form av BPA. Når det snakkes om merkostnader, må det være innenfor lovens krav om at tjenester skal være knyttet til individet og ikke kollektive tjenester knyttet til bofellesskapet.

Det at rettighetsfestingen ikke omfatter tjenester nattestid for andre enn dem med heldøgns tjenester, er en restriksjon som trolig vil gjelde få. Det er fullt mulig og ofte fornuftig å kombinere BPA med kommunale tjenester. Men jeg er kjent med enkelttilfeller hvor tjenester nattestid er organisert i form av BPA for å unngå et hav med forskjellige fremmede folk i eget hjem nattestid. Men de sakene som jeg kjenner til, har løst seg.

Vi skal imidlertid huske på at BPA ikke er tjenestetilbud som passer for alle. Jeg har ingen planer om å søke BPA. Tilbudet som vi mottar av Sola kommune, er jeg rimelig fornøyd med. Jeg ser ingen grunn til å påta meg ansvaret for å administrere tjenestene selv. Er en fornøyd med de tjenesten en mottar, så er det overhode ingen grunn til å etterspørre BPA. Men vi skal alle verdsette den valgfriheten og de mulighetene som en rettighetsfesting av BPA vil gi.

Selv ikke Stortinget er almektig. Det vil trolig bli både forskrifter, rundskriv og mye annet som regulerer hva BPA er. Vi er foreløpig ikke i mål, men dagen i dag viser at verden har gått mange skritt i riktig retning. Forslaget fra regjeringen er det største bidraget til likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelser som har kommet i min aktive periode.

En stor takk til stortingsrepresentantene Wenche Olsen (Ap) og Tove Linnea Brandvik (Ap) som iherdig har jobbet over flere år for å sikre en god løsning. De to forkjemperne fra Ap har hatt god støtte fra flere i egen stortingsgruppe. Opposisjonen skal ha takk for sin stødige pådriver rolle. Tore Hagebakken (Ap) som forsvarte anmodningsvedtaket i stortinget, fortjener ære. Karin Andersen (SV) må heller ikke glemmes. Få har kjempet sterker for likestillingsaspektet og BPA enn Karin Andersen (SV).

Les omtale i Stavanger Aftenblad

Jens Petter Gitlesen

21 mars 2013

Tips noen om siden