Fra venstre: Statssekretær Ahmad Ghanizadeh, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, forbundsleder Jens Petter Gitlesen, juridisk rådgiver Kristine Vierli (Foto: Statssekretær Elisabeth Dale)

Fra venstre: Statssekretær Ahmad Ghanizadeh, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, forbundsleder Jens Petter Gitlesen, juridisk rådgiver Kristine Vierli (Foto: Statssekretær Elisabeth Dale)

På møte med Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen inviterte NFU til møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og statssekretær Ahmad Ghanizadeh fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen inviterte NFU til møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet og statssekretær Ahmad Ghanizadeh fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Kunnskapsministeren var tydelig opptatt av å høre NFU sitt syn i aktuelle skolepolitiske saker. Spesielt ble det pratet om fremtidens skolepolitikk, slik denne er uttrykt i meld.st.20 (2012-13): "På rett vei", det nylig fremlagte lovforslaget om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven og oppfølgingen av meld.st. 18 (2010-2011): "Læring og fellesskap".

Statssekretær Ahmad Ghanizadeh fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet Elisabeth Dale, juridisk rådgiver Kristine Vierli

Fra venstre: Statssekretær Ahmad Ghanizadeh, kunnskapsminister Kristin Halvorsen, statssekretær Elisabeth Dale, juridisk rådgiver Kristine Vierli (Foto: Forbundsleder Jens Petter Gitlesen)

NFU er opptatt av likeverdighet mellom alle elevene. Nettopp derfor var det gledelig at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet var representert på statssekretær nivå. På prinsipielt nivå var det overhode ikke mulig å finne forskjeller mellom kunnskapsminister Kristin Halvorsens syn og NFU sine prinsipper.

Den samme prinsipielle enigheten rådet også på andre områder som ble berørt. Fra NFU sin side ble det redegjort for vår bekymring over at programmet "Vi sprenger grenser" fortsatt ikke er lansert. Det lover sjelden godt når programmer ikke kommer ut fra byråkratiet.

NFU tok videre opp behovet for å knytte spesialundervisningen langt tettere opp mot fagplanene og den ordinære opplæringen. Tilsynsordningen og behovet for klare retningslinjer og veiledere, ble også berørt. Videre uttrykte vi bekymring for den varslede reduksjonen i antallet evalueringer av individuell opplæringsplan. Kunnskapsministeren beroliget NFU med at lovendringen ikke skulle redusere omfanget av evaluering av elever med utviklingshemning. Både denne saken og flere andre saker vil  kunnskapsdepartementet og NFU fortsette dialogen om.

NFU ønsker å takke kunnskapsminister Kristin Halvorsen for et særdeles positivt møte. Vi er også svært takknemlige for at politisk ledelse i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet viser interesse på opplæringsfeltet. Skolen er tross alt mer enn norsk og matematik. Skolen er dannelse. Med tanke på framtiden, er skolen vår viktigste samfunnsarena.

Jens Petter Gitlesen

29 april 2013

Tips noen om siden