Hamar Arbeiderblad

Mener 12 leiligheter er altfor mange

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) vil ikke ha boligkomplekser av den typen som skal bygges i Nybovegen 18 på Åkershagan, skriver Hamar Arbeiderblad.

Av Jens Petter Gitlesen

- Vi regner det som blir bygd her som en liten institusjon. Institusjonene ble offisielt lagt ned i 1994, men nå ser det ut til at det offentlige er i gang med å bygge dem opp igjen, sier Magnar Sjøenden og Odd Opheim, leder i Stange fra NFU Stange lokallag.

Hamar Arbeiderblad skrev om saken lørdag den 2. mars.

Det kan være på sin plass å minne Stange kommune om visse nasjonale målsetninger:

Stortingsmelding 47 (1989-1990) side 51:

  • ”Gjennom reformen skal forholdene legges til rette for at personer med psykisk utviklingshemming så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.”
  • ”Mennesker med psykisk utviklingshemming skal sikres en nøktern og god bolig etter de samme normer som offentlig boligpolitikk forøvrig legger opp til.”
  • ”Videre skal lokalisering og utforming ikke skille dem fra boliger for andre mennesker.”
  • ”Ved lokalisering av boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming må det legges vekt på å unngå planlegging av nye institusjonslignende boligområder for grupper med særskilte hjelpe- og tjenestebehov.”
  • ”Boformer med fellesrom tilknyttet privatdelen i boligen gir i utgangspunktet større muligheter for kontakt og samvær med andre. Et påtvunget fellesskap gir imidlertid ingen garanti for sosial tilhørighet, vennskap og trygghet. Samhørighet betinger at de personene som bor sammen har noe felles og trives i lag. Når kommunene planlegger
    slike tette boformer må det derfor legges stor vekt på å ivareta slike hensyn.”

 

Husbanken har nylig revidert sine retningslinjer og skal nå ikke yte lån og tilskudd til prosjekter som er i strid med reformens intensjon.

2 mars 2013

Tips noen om siden