Lenker

Her har vi samlet lenker til nettsider vi tror vil være nyttige for deg

Familienettet
Dette er et nettsted for familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Hensikten er å samle all informasjon i en nettportal. familienettet

NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning
Er knyttet til høyskolen i Sør-Trøndelag. NAKU

Frambu
Senter for sjeldne funksjonshemminger, Frambu

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring
mestring.no  finner du lenker til alle lærings og mestringssentrene rundt om i landet.

Likestillings og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet hjelper mennesker som opplever diskriminering. 

Pasient og brukerombudet
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. pasientogbrukerombudet.no

Stiftelsen SOR
SOR

Fritid for alle
Et nettsted som ønsker å være en kunnskapsbank for alle som arbeider med å tilrettelegge fritid for andre og for de som søker informasjon knyttet til fagfeltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltagelse". Fritid med bistand i Kristiansand kommune har ansvar for siden, med nært samarbeid med Helsedirektoratet  Fritidforalle

Autismeenheten
er landsdekkende og arbeider for å utvikle høy og spesialisert kompetanse i tjeneste tilbudet for at menensker med autisme forstyrrelser skal få individuelt tilrettelagte, helhetlige og langsiktige tjenester, Autismeenheten.no

Habiliteringstjenesten
Informasjon om habiliteringstjenestene finnes under helseforetakene.

Hva med oss?
Er et nasjonalt tilbud om samlivskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne, Barne-, ungdoms - og familie direktoratet har informasjon om dette på sine nettsider. Samlivskurs for foreldre

Statlig spesialpedagogisk støttesystem
Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring. Dette skjer i samarbeid med PP-tjenesten. Statped

Nasjonalt kompetansemiljø for aldring og helse
Utviklingsprogram om aldring hos mennesker med utviklingshemming, UAU, er en del av nasjonalt kompetansemiljø for aldring og helse. Her finner du også aktuelle forskningsrapporter og aktuell litteratur. Aldring og helse

Fylkesmennene
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket. Han skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. Informasjon om arbeidet til fylkesmannsembedet i ditt fylke finner du her: Fylkesmannen

Helsetilsynet
Helsetilsynet

Norske lover og forskrifter
Lovdata 

NAV, Arbeids og velferdsforvaltningen
NAV

De ulike departementene
Regjeringen

Stortinget
Stortinget

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet