Handlingsprogram 2023

  

                             Handlingsprogram 2023

                                                Gjøvik lokallag

 

NFU Gjøvik lokallag ønsker å bidra til at CRPD blir kjent i alle myndighetsorganer, både sentralt og lokalt. Arbeide for å realisere CRPD i praktisk politikk.

 

Forøvrig ønsker vi å fokusere på følgende punkter i prinsipprogrammet:

Prinsipp 3. (Reell innflytelse på eget liv)

Vi vil fortsette arbeidet med selvbestemmelse for utviklingshemmede i Gjøvik.

Prinsipp 4. (Tjenester og ytelser)

Det er fortsatt behov for utgiftsdekning for tilsynsordninger før og etter skoletid, ungdomsskole og videregående skole.

Prinsipp 5. (Opplæring)

Lærerkandidatordningen bør være et reelt alternativ innen videregående opplæring.

Alle personer med utviklingshemming har rett til voksenopplæring for videreutvikling av egne ferdigheter og kompetanse

Prinsipp 6. (Eget hjem)

Retten til tjenester er uavhengig av hvor man velger å bo.

Prinsipp 8. (Rett til arbeid)

Vi vil fortsatt arbeide for å videreutvikle arbeidsmulighetene for utviklingshemmede.

Prinsipp 9. (Ferie og fritid)

Ved reiser ut fra hjemmet som betinger ledsager må en minst få dekket utgifter tilsvarende sine vedtatte enkeltvedtakstimer.

 

 

Prinsipprogrammet med utdypende tekst, er til enhver tid hele organisasjonen sitt arbeidsprogram.

Prinsipp 1

Mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som ethvert annet menneske.

Prinsipp 2

Mennesker med utviklingshemning har likeverdig rett til liv.

Prinsipp 3

Mennesker med utviklingshemning har rett til reell innflytelse på sitt eget liv og til å ta egne beslutninger.

Prinsipp 4

Mennesker med utviklingshemning og familier der et familiemedlem har utviklingshemning, har rett til individuelt tilrettelagte tjenester, økonomiske ytelser og rett til meningsfylte og tilrettelagte aktivitetstilbud som voksne.

 

Prinsipp 5

Mennesker med utviklingshemning har rett til likeverdig og tilrettelagt opplæring på alle nivå i skoleverket og innenfor de organisatoriske rammer som alle andre.

Prinsipp 6

Mennesker med utviklingshemning har rett til eget hjem.

Prinsipp 7

Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til et seksualliv og en samlivsform etter eget ønske.

Prinsipp 8

Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til arbeid.

Prinsipp 9

Mennesker med utviklingshemning har rett til å delta i alminnelige kultur- og fritidsaktiviteter.

Prinsipp 10

Mennesker med utviklingshemning har rett til interesseorganisasjon som pådriver for at likeverdighet og likestilling blir hevdet og ivaretatt på alle områder i samfunnet.

 

                        

 

Tips noen om siden