Referat Årsmøte 2022

 

Årsmøtereferet 2S22

t{F{J Gyarik }olrallag rrfr

Gjøvik 13 rvrars 7022

GM$SEnt
Geir Kjelstæd
§olf$*nnar Srnistad

STED: Frivilligsentrale*-Kafeen på Øverby. TID: Torsdag 03 rnars. Kl. 18.30"

SAK 1: Konstituering av årsrnøtet:

. Godkjenning av lnnkalling:

"

"

Valfl av rnØteleder: . Valg av referent:

Vals av ta til å underskrive protckolten: Geir t'{;Jelstæd og Marit §mistad

§AK 2: God§en*ing av fremlagt årsmelding: §odkjent §AK 3: Gcd§enning av fremlagt årsregnskap: 6*dkjent §ak 4: Innkornne saker:
§ak innmeldt:
Spørsmål fm landsstyr-et ag fiylkestedermøte i NFL{:

1. Slral ui arbetide for å få bort «psykisk utvik{ingshemrwing» s*rfi e{? rnedisinsk diagnose?

2. Skal ui arbeide for § endre betrynelsen «utvikfingsftemmms»?
Saken ble dwftetæv årsmfiet, ag det uar stemnrng for forslage{ om å auskaffe bruk av bætrynelse «psykisk utvik{ingslwrnming», §pørsmåf *m å endre beteg*else «utvi*linsshemming« ble ikke konkludert meC.

§ak 5: Vedtak av frernlagt arbeidsprograrn for årsmøteperioden: lleCtatt §ak 6: Valg

Valg til lokallageb styre. Va§komiteens innstilling fremlagt fpr årsnrøtet ag tatt til følge. Følgende s§re ble vedtatt:

Leder: f{estleder: §Sremedlem: Styremedlern: §tyremedlem: Varamedlem: Vanamedlern:

Øvrige vcrv i lokallaget: Valgkomite: Valgkomite:
Revisor:

"5)*{+§,;ulr*J ,t\farit §mistad

Geir Kjelst*d
R.alf-§un nar Srr"listad
l-ledda Døssland
Bnit
Brisk*lund
Trude
Fossan
Siri
Fuglem Berg
§udrun Karlsdottir ForherE Vaigt far'2 år, til ?024

Marit Smistad ForeløpiE ubesatt Kari Flagstad

flkke d va§, periode utgår 2023) Valgrt for ?år, til2024

(lkke Bå valg, periode utgår 2033) \lalgt for 2 år, til 2024
Valgt
for I år, til 2§?3
(Ikke på valg, periude ut6år 2S23) Valgt for ? år, til 20?4

(Ikke på valg, peri*d* utgår 2023)

 

 

          

 

                                                                                   

Tips noen om siden