Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

NFU ber om plass i ekspertutvalg

Det er positivt at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har nedsatt et ekspertutvalg for å foreslå forbedringer på spesialundervisningsfeltet. Vi beklager at kunnskapsministeren følger tradisjonen med å overse hovedgruppen på spesialundervisningsfeltet og ber statsråden in

Ekspertutvalget følger Norsk tradisjon med å velge eksperter uten spesiell ekspertise når det gjelder elever med utviklingshemming. Brukermedvirkningen er også fraværende. Faren er stor for at resultatene skal bli som med Søgnenutvalget og Midtlyngutvalget, nemlig ingen ting.

Med denne bakgrunnen har NFU oppfordret kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om å inkludere brukerrepresentant med allsidig ekspertise med hensyn til opplæring av elever med utviklingshemming og generelle lærevansker.

Kunnskapsdepartementet
v/Statsråd Torbjørn Røe Isaksen
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

 

 

 

Oslo, 15.03.2017

 


Oppnevning av Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Viser til oppnevningen av Regjeringens ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Det er svært positivt at Regjeringen nå har satt ned et utvalg som skal se på situasjonen for barn som har behov for ekstra støtte i barnehage og i skole. Dette har blant annet NOU 2016:17 På lik linje, og Barneombudets rapport «Uten mål og mening» vist at det er behov for.

 

Vi stiller oss likevel undrende til utvalgets sammensetning idet vi savner representanter fra målgruppen i utvalget. I SPEED prosjektet kom man frem til at andelen av elever med utviklingshemning og generelle lærevansker utgjør 22% av elevene som mottar spesialundervisning. Denne elevgruppen utgjør dermed en stor andel av de elevene som har behov for særskilt støtte i barnehage og skole. Det er også slik at de aller fleste av disse elevene får spesialundervisning i alle fag, og dermed er spesielt avhengige av at den tilretteleggingen de mottar fungerer. Det meste av ressurser på spesialundervisningsfeltet er rettet mot elever med utviklingshemming og generelle lærevansker. Det svært uvanlig at elevgruppen har representasjon i utvalg som skal se på spesialundervisningsfeltet. Svært få fagfolk er kjent med elever med utviklingshemming og deres spesielle utfordringer. Den pedagogiske ekspertisen er i all hovedsak eksperter på andre felt. Historien viser at departementet overser situasjonen til elever med utviklingshemning i politikkutformingen. Elevgruppens interesser blir aldri representert i utvalg som skal bidra til politikkutforming. Samtidig er elever med utviklingshemning den elevgruppen som i sterkest grad er avhengig av at andre taler deres sak. Vi vet også at elever med utviklingshemming ikke inngår i de nasjonale kvalitetssystemene. Skolegangen er totalt individualisert. Ingen har oversikt verken over elevenes situasjon eller læringsutbytte.

 

Vi mener på bakgrunn av dette at det er behov for å få brukerstemmen til elever med utviklingshemning og generelle lærevansker inn i utvalget. Dette vil styrke utvalgets legitimitet idet elevens perspektiver vil bli ivaretatt i utredningen. Dette vil også være i tråd med Norges forpliktelser i henhold til FN konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

 

NFU ber statsråden om å utnevne Karen Hultgren Olsen som medlem av ekspertgruppen. Karen Hultgren Olsen er landsstyremedlem i NFU. Hun har lang og allsidig praksis fra alle deler av skolesystemet, fra barnehage til den videregående skole. I tillegg har hun egenerfaring som mor og solid erfaring som likeperson og tillitsvalgt gjennom flere tiår.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Jens Petter Gitlesen
forbundsleder

 

Støtt NFU Vipps 4ed

15 mars 2017

Tips noen om siden