Våpenskjoldet til Rogaland fylkeskommune

Vil ikke rydde opp i eget rot

Elever med utviklingshemning er gjennom alle år tatt inn på studieforberedende utdanningsløp til tross for at ingen i elevgruppen fortsetter på høskole- eller universitetsstudier. Fylkesmannen påtalte den ulovlige praksisen, men fylkeskommunen vil ikke rette opp krenkelsene av elevenes rettigheter.

Fylkeskommunen ble gjort oppmerksom på den absurde og ulovlige inntakspraksisen av Fylkesmannen våren 2014, men ikke noe ble gjort for å rette opp forholdene. I tilsynsrapporten med spesialundervisningen i videregående skole, ble fylkeskommunen pålagt å rette opp syv forhold knyttet til spesialundervisningen. Det later ikke til at fylkeskommunen har gjort noe for å rette opp lovbruddene, utover det å påklage to av påleggene.

Fylkesordføreren svarer ikke

Den 24. september sendte NFU Rogaland fylkeslag brev til fylkesordføreren og spurte hva fylkeskommunen hadde gjort og ville gjøre for å sikre rettighetene til elever med utviklingshemning. Foreløpig har fylkesordføreren ikke besvart henvendelsen.

Den 28. oktober purret NFU Rogaland fylkeslag på fylkesordføreren, så kan en håpe det snart kommer et svar.

Fylkesrådmannens budsjettforslag antyder skoleforvaltningens holdninger

I budsjettforslaget til fylkesrådmannen, side 118, kan en lese:
«Årets tilsyn fra Fylkesmannen påpeker overfor fylkeskommunen at elever som søker seg  til  de  tilrettelagte  tilbudene  arbeidstrening  og hverdagslivstrening,  også  skal kunne søke seg til yrkesfaglige utdanningsprogram som har 35 uketimer. Det betyr at de skal kunne søke tre utdanningsprogram som andre elever, og har rett til inntak på ett av disse. Frem til nå har disse elevene hatt 30 uketimer.Antallet klasser innenfor arbeidstrening er 52,5 og for hverdagslivstrening 17,5. Totalt utgjør disse tilbudene 70 klasser. Ved at hver av disse klassene nå må økes til 35 uketimer betyr det at antallet timer må økes med 350. Fylkesrådmannen er av den oppfatning  at  dette  ikke  skal  ha  tilbakevirkende  kraft.  Det  betyr  at  det  vil  være elevene som blir tatt inn til disse tilbudene neste skoleår, som vil få økt uketimetallet med inntil fem timer for de som søker seg mot yrkesfag.»

Tekstforfatteren har på en imponerende måte unngått å fremstille saken. En kan ikke lese at fylkeskommunen har fratatt elever med utviklingshemning retten til å velge utdanningsløp. En kan heller ikke lese at disse rettighetene er uttrykt svært klart og det overhode ikke er snakk om «lovforståelse» som fylkeskommunen så ofte hevder (se f.eks. forskriftens § 6-9 og § 6-14).

I klar tekst, sier fylkesrådmannens budsjettforslag at fylkeskommunen vil foreta seg minst mulig. Selv om fylkeskommunen har brutt rettighetene til elever, med utviklingshemning, er de ikke villige til å ta konsekvensen av sine handlinger og rette opp uretten de har begått.

Veien videre

Nå gjenstår det å se hva fylkesordføreren svaret til NFU Rogaland fylkeslag og om fylkespolitikerne støtter fylkesrådmannens forslag til ansvarsfraskrivelse. Uansett har Fylkesmannen et ansvar for å sikre elevenes rettigheter og fylkeskommunen plikter å rette opp pålegg øyeblikkelig. Når alle elever har rett til å velge mellom utdanningsprogram, er det brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 5 å frata elever med utviklingshemning denne retten.

Fylkeskommunens handlinger er i strid med flere av artiklene i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, spesiet artikkel 24, hvor det blant annet heter «at mennesker med nedsatt funksjonsevne får tilgang til høyere utdanning, yrkesrettet opplæring, voksenopplæring og livslang læring uten diskriminering og på lik linje med andre. For dette formål skal partene sikre rimelig tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.»

Skoleforvaltningen i Rogaland fylkeskommune må åpenbart ha vært klar over at de drev i strid med lovverket. Vi får håpe at noen ansvarlige politikere tar sitt ansvar og bidrar til en nødvendig loftsrydding.

Relevante lenker

 

Jens Petter Gitlesen

29 oktober 2014

Tips noen om siden