Logo til Helse- Stavanger

Ulovlig bruk av tvang og makt

Helse Stavanger driver salg av bo- og omsorgstjenester til kommunene gjennom EVA-prosjektet. Tilsyn avdekker ulovlig bruk av tvang og makt i prosjektet.

EVA-prosjektet er ingen lovpålagt oppgave for Helse Stavanger. Prosjektet startet på 1990-tallet som følge av en kommune som ikke maktet å etablere et godt nok tilbud rundt en person. Fra starten av, var prosjektet et innelåsningsregime med en ekstremt omfattende bruk av tvang og makt, hinsides et hvert lovverk. Den siste personen med utviklingshemning som var remmet på armer og ben, var på EVA-prosjektet. Remmene forsvant i 2002. Om prosjektet inneholdt behandling, kan det være ulikt syn på. Men ingen bør være i tvil om mishandlingen. Uansett er det aldri noen som er blitt friske av å være under EVA-prosjektet.

Etter at EVA-prosjektet ble flyttet til Klokkartunet i Hå kommune, har en hørt lite fra tiltaket. Helse Stavanger driver tiltaket, men personellet på Klokkartunet er ikke mer kvalifisert enn tjenesteytere ved kommunale bofellesskap. Spesialister fra helseforetaket driver nok veiledning, men det plikter de også å gjøre overfor kommunene. EVA-prosjektet fremstår som et kommunalt bofellesskap, klassifisert som sykehjem, drevet av Helse Stavanger.

Tilsynsrapporten med EVA-prosjektet viser at tvangsregimet fortsatt består. Tilsynsrapporten gir dessverre ikke svar på hvilken hjemmel Helse Stavanger har for å flytte folk til Klokkartunet. Det er liten grunn til å tro at folk frivillig flytter til stedet.

Styret i Helse Stavanger skal i dag bli orientert om saken. Saksdokumentet er en kort e-post og på en slik form at det er liten fare for at styremedlemmene skal forstå noe som helst av betydning.

Kanskje Helse Stavanger bør holde fokus på de oppgavene helseforetaket er pålagt. EVA-prosjektet er ikke av den kategorien. Kommunene bør ha ansvaret for kommunens innbyggere og EVA-prosjektet bør avvikles.

 

Jens Petter Gitlesen

4 februar 2016

Tips noen om siden