Siv-Len Strandskog, gruppeleder Sola Arbeiderparti

Tvangsbruk i skolen

Innholdet i Fylkesmannens tilsynsrapport med Grannes ressurssenter kom nok som et sjokk både på kommunens politiske og administrative ledelse, skriver kommunepolitiker Siv-Len Strandskog fra Sola Arbeiderparti.

Vi i kommunestyret i Sola må nå ta ansvar

av Siv-Len Strandskog, gruppeleder, Sola Arbeiderparti

 

Innholdet i Fylkesmannens tilsynsrapport med Grannes ressurssenter kom nok som et sjokk både på kommunens politiske og administrative ledelse. Ingen politiske partier og ingen kommunepolitikere støtter krenkelser eller ulovlig tvangsbruk overfor elever. Når ansatte som har utøvd krenkelsene og den ulovlige tvangen selv har dokumentert hendelsene, så tyder det mer på villfarelse enn på bevisste lovbrudd. Det er ingen uovervinnelig oppgave å etablere rutiner som sikrer en skoledrift i samsvar med lover, regler og etiske normene som skolene i Sola bør og skal følge. Men først av alt, må en ta vare på elevene som har vært utsatt for krenkelsene og deres pårørende. En kan ikke gjøre om på det som allerede er gjort, men en kan gjøre mye for å hindre skade, frykt og uro hos elevene som er rammet og deres pårørende.

 

Omfattende

Rapporten fra fylkesmannen inneholder mye mer enn krenkelser og ulovlig tvangsbruk. Den viser til fag og timefordeling som ikke følges. Læreplanene benyttes ikke. Det er uklart hvilken skole og hvilken klasse elevene tilhører. Fylkesmannen finner ikke elevenes kontaktlærere. Noen elever har ikke fått sakkyndig vurdering siden de gikk i barnehagen. Listen over feil, mangler og ulovligheter er lang. Etter å ha lest rapporten, bør en absolutt stille spørsmål med om det er en skole det snakkes om. Når en ser bort i fra fag, timefordeling og læreplanene, så blir det ikke mye igjen som minner om skole.

 

Det er en grunn til at elever har spesialundervisning. Ofte er det nødvendig å gjøre unntak fra fagplanene. Det kan være gode grunner for å gi fritak i engelsk for elever som ikke har lært seg norsk. Det kan være fornuftig å ikke begynne med brøkregning før eleven har lært seg å telle. Men ser en helt bort i fra fag, timefordeling og læreplanen, så har en fjernet styringen med kunnskapen som eleven skal få. Det er stor forskjell mellom å tilpasse opplæringen og å fjerne hele skolens kunnskapsfokus.

 

Integrert i Grannes skole?

Innsyn og gjennomsiktighet er et gode. De som ser, kan reagere, stille spørsmål og korrigere. Kanske var innsynet og gjennomsiktigheten større da ressurssenteret var i lokalene til Grannes skole? Uheldige kulturer har gode utviklingsmuligheter i små og lukkede sosiale miljøer. Kanskje ressurssenteret i større grad bør bli en integrert del av Grannes skole? Det er ingen pedagogiske prinsipper som sier at elever med funksjonsnedsettelser må være i egne skolebygg, adskilt fra andre elever.

 

I Sola har vi velkvalifiserte lærere, høy kompetanse i ppt. Skoleadministrasjonen består av erfarne og godt skolerte fagfolk. I dette lyset er det uforståelig at vi ikke fanget signalene. Fylkesmannen tok affære med bakgrunn i ansatte som ikke turte varsle sine overordnede. § 13-10 i opplæringsloven gir kommunen en plikt til å ha et kvalitetssikringssystem som fanger opp uheldige hendelser og forhold før de rammer eleven. Uten et slikt sikringssystem, kan en risikere flere uverdige og sjokkartede opplevelser fra Sola-skolen også i fremtiden.

 

Kommunestyret må involveres

Sola Arbeiderparti beklager de uverdige og ulovlige forholdene som Fylkesmannen avdekker. Kommunestyret har ansvaret for skolen, men myndigheten delegeres til rådmann og videre i forvaltningssystemet. Denne saken er av en slik karakter at kommunestyret må involveres og følge opp kommunens tiltak for å sikre at alle elever får en god opplæring uten krenkelser. Ansatte som opplever forhold som de betrakter som kritikkverdige må tørre å si i fra. Det er opplagt at Sola kommune har et stykke å gå før vi kan si oss fornøyd med kvalitetssikringssystemet i skolesektoren. Men det synes som om både politikere og forvaltningen forstår alvoret i situasjonen. Da har vi de beste forutsetningene for å sikre en god skole for alle.

(Innlegget var opprinnelig på trykk i Stavanger Aftenblad den 29.08.2016. Gjengitt med tillatelse av forfatter)

 

Se også:

29 august 2016

Tips noen om siden