Torill Vagstad

Straffesak for åpen rett

Mandag starter straffesaken mot NFUs fylkesleder i Hedmark, Torill Vagstad. Saken vil i all hovedsak gå for åpen rett.

NFUs fylkesleder i Hedmark, Torill Vagstad og hennes ektemann er tiltalt for å ha brutt straffelovens overtredelse av straffelovens paragraf §390a:

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.»

Bakgrunnen var en kvinne med lett utviklingshemning som ville bo hos vår fylkesleder og som ikke ville tilbake til bofellesskapet etter at hennes sommerferie var over i 2015. Kvinnen fikk bo hos vår fylkesleder, men tjenestene krevde at kvinnen skulle flytte tilbake til bofellesskapet. Til slutt ble kvinnen hentet på sin arbeidsplass og ført tilbake til bofellesskapet hvor hun nå følges tett hele tiden. Kvinnen er underlagt kommunikasjonskontroll og får kun benytte internett og mobiltelefon under overvåkning.

Kvinnens verge, som kvinnen aldri har bedt om å få, anmeldte NFUs fylkesleder. Politiet konkluderte med at straffelovens § 390a var brutt og ga vår fylkesleder en påtaleunnlatelse. NFUs fylkesleder nektet å godta påtaleunnlatelsen og saken kommer nå opp for tingretten.

Kvinnens bistandsadvokat som taler verges sak, krevde at saken skulle gå for lukkede dører, noe tingretten nektet å godta. Saken ble anket til lagmannsretten som kom til samme slutning som tingretten.

Nå ser det ut som om saken vil gå for åpen rett, men være lukket når personer med taushetsplikt uttaler seg om taushetsbelagte opplysninger. Retten har avsatt tre dager til behandling av saken.

Mye taler for en travel høst. Det er fattet tvangsvedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Vedtaket er påklaget og vil ganske sikkert også ende opp i rettsystemet. Fylkesmannen godtar ikke at kvinnens mor er kvinnens nærmeste pårørende. Kvinnens bistandsadvokat mener at fylkesmannen har behandlet saken feil og at fylkesnemnda for barnevern- og sosialsaker har fattet vedtak som de ikke har myndighet til å fatte. Vi kan trygt regne med at det vil komme ytterligere saker.

Tidligere omtaler angående saken:

Jens Petter Gitlesen

11 august 2016

Tips noen om siden