Rettighetsutvalget

Rettighetsutvalgets innstilling

I dag fikk barne- og likestillingsminister Solveig Horne overlevert Rettighetsutvalgets forslag til tiltak for å bedre levekårene til mennesker med utviklingshemning.

En milepæl i politikken overfor mennesker med utviklingshemning

For første gang siden juni 1985 har vi i dag fått fremlagt en offentlig utredning om politikken overfor mennesker med utviklingshemning.

Utvalgsinnstillingen er omfattende og står slik sett i forhold til det faktum at mange med utviklingshemning er avhengig av bistand og tilrettelegging på alle livsområder gjennom hele livet. Viktige livsområder som opplæring, arbeid, fritid, tjenester og boforhold fremstår som grundig behandlet. Innstillingen består av situasjonsbeskrivelser, målsetninger og virkemidler. Totalt åtte grupper av tiltak foreslås for å bedre situasjonen.

Utvalgsleder Osmund Kaldheim (Foto: Spekterfoto)

Spesielt gledelig er utvalgets prinsipielle tilnærming hvor FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne synes å være en grunnleggende premiss i det meste av innstillingens drøftelser og forslag til tiltak.

En offentlig utredning er et grunnlag for politikkutforming. Utvalgsinnstillingen er verken stortings- eller regjeringsvedtak. Utvalgsinnstillingen markerer slutten på utvalgets arbeid, men samtidig  starten på en politisk prosess frem mot politiske vedtak. Rettighetsutvalget har gitt et godt grunnlag for den videre prosessen. Både NFU, andre interessegrupper, regjeringen og stortinget, vil i fortsettelsen kunne ha meninger om foreslåtte tiltak som avviker fra Rettighetsutvalgets innstilling. Men så lenge Rettighetsutvalget har vært prinsipielle, holdt seg til menneskerettigheter og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, så er hovedlinjen og retningen på plass, noe som åpner for konstruktive innspill og debatt om tiltakene.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne

NFU er takknemlig for utvalgsmedlemmene som har benyttet tid, innsikt og erfaring for å bedre levekårene for mennesker med utviklingshemning. Utvalgsleder Osmund Kaldheim har ledet et omfattende arbeid på en stødig og prinsipiell måte. Et samlet storting la grunnlaget for utvalgsarbeidet, men uten barne- og likestillingsminister Solveig Hornes prioritering av politikkområdet, ville det verken kommet utvalg eller utvalgsinnstilling.NFU vil takke alle som har bidratt til utvalgsinnstillingen. Det var gledelig at barne- og likestillingsminister Solveig Horne allerede ved overleveringen fastslo at innstillingen skal på høring.

Mer om  innstillingen: 


Jens Petter Gitlesen

3 oktober 2016

Tips noen om siden