Illustrasjon av rullestolbruker

Rettighetsfesting av BPA!

På torsdag var NFU sammen med de andre brukerorganisasjonene invitert til Stortinget av Høyre. Tiden var endelig inne til å feire at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) blir en individuell rett!

Løftene, utredningene og diskusjonene om rettighetsfesting av BPA har vært mange, men nå foreligger innstillingen til rettighetsfesting av ordningen og den vil bli vedtatt av Stortinget på mandag.

Rettigheten vil uttrykkes i pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1, i et nytt punkt d. Ordlyden vil være:

Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester.

Med langvarig behov i første ledd menes behov ut over 2 år.

Med stort behov i første ledd menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Brukere med tjenestebehov på minst 25 timer per uke har likevel rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

 

 

Når en har erfaring med ordningen, skal den evalueres. I dette ligger at ordningen i nær framtid kan bli utvidet til å gjelde personer med færre enn 25 timer bistand per uke og personer over 67 år. Innstillingen fra Helse- og omsorgskomitéen inneholder føringer og presiseringer som vil være av interesse både for å forstå lovteksten og som føringer på den videre evalueringen og utvidelser av ordningen. Innstillingen inneholder også en del merknader vil være nyttige å bygge videre på i evalueringen.

Nå takker vi komiteleder og saksordfører Kari Kjønaas Kjos (FrP) og komiteens medlemmer Ruth Mari Grung (Ap), Tove Karoline Knutsen (Ap), Torgeir Micaelsen (Ap), Audun Otterstad (Ap), Freddy de Ruiter (Ap), Kristin Ørmen Johnsen (H), Elisabeth Røbekk Nørve (H), Sveinung Stensland (H), Tone Wilhelmsen Trøen, Harald T. Nesvik (Frp), Morten Wold (Frp), Olaug V. Bollestad (KrF), Kjersti Toppe (Sp), Ketil Kjenseth (V) og Audun Lysbakken (SV).

Jens Petter Gitlesen

13 juni 2014

Tips noen om siden