Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen

Positive signaler fra kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen (H) vurderer oppfølging av programmet «Vi sprenger grenser».

Bakgrunn

Programmet «Vi sprenger grenser» ble lansert med stortingsmeldingen Læring og fellesskap i 2011. Etter flere møter med elever med utviklingshemning og pårørende, innså daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) innså at opplæringstilbudet til elever med utviklingshemning ofte var langt fra godt nok.

Tidliger kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

Tidliger kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV)

«Vi sprenger grenser» skulle være tiltaket for å snu situasjonen. Gjennom Stortingets behandling av «Læring og fellesskap», fikk programmet full støtte fra samtlige partiet.

Berget som fødte en mus

Det å utforme skolepolitikk, er en krevende sak. Utdanningsdirektoratet oppgaver er i stor grad en statistikkproduksjon og produksjon av veiledningsmateriell. I tillegg har direktoratet en anseelig samling av juridisk kompetanse. Statens utdanningskontor er nedlag og tilsynsorganet vokter opplæringslovens paragrafer. Skoleutviklingen er overlatt et sinnrikt system av prosjekter og programmer som få har oversikt over, hvor det er sterk styring, men uklare styringslinjer.

Interessene til elever med utviklingshemning er i liten grad representert i de bærende strukturene på skoleutviklingsfeltet. Nettopp derfor programmet «Vi sprenger grenser», etter diverse omganger, redusert til noen pilotprosjekter i regi av Statped. Innholdet i pilotene er bra, men det er lite i «Vi sprenger grenser» som kan forventes å endre på strukturene i skoleutviklingen hvor fokuset på utviklingshemning systematisk ignoreres.

Fra skoleutvikling til rapportskriving

Kunnskapsdepartementet ga ansvaret for «Vi sprenger grenser» til Utdanningsdirektoratet. Slik kan Kunnskapsdepartementet si at de har gjort jobben sin. Etter litt forpostfekting og noen ekstraomganger i Utdanningsdirektoratet, fikk Statped ansvaret for programmet. Statped fikk iverksatt noen piloter som alle hadde et sterkt elevfokus. I tillegg, ble det iverksatt forskningsprosjekter rundt piloten. Nå er pilotene og forskningen gjennomført, kunn rapportskrivingen gjenstår. Når rapportene er ferdige, kan Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Statped hevde at oppdraget er utført uten at «Vi sprenger grenser» fikk noen som helst positiv effekt utover de få enkeltelvene som deltok i pilotene. Slik er det ofte når byråkratiet mangler de formaliserte interessebærerne.

Takk til Kirsti Bergstø (SV)

Kirsti Bergstø (SV) er blant de rikspolitikerne som i denne stortingsperioden oftest har fremmet interessene til mennesker med utviklingshemning. Stortingsrepresentanten løftet bekymringene knyttet til «Vi sprenger grenser» frem for kunnskapsministeren med spørsmålet:

«Hvilke planer foreligger for å videreføre resultatene fra pilotprosjektene og følgeforskningen knyttet til "vi sprenger grenser" slik at programmets målsettinger om å forbedre opplæringstilbudet til elever med utviklingshemning realiseres?»

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV)

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV)

 

Positive signaler fra kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen (H)

En statsråd må være forsiktig og formulere seg i gennerelle ordelag. Mens opposisjonspolitikere hylles for gode ord, måles statsråden på sine handlinger og risikerer å rammes av ikke innfridde løfter. Kunnskapsministerens svar til Kirsti Bergstø. Men Thorbjørn Røe Isaksen var klar i sine presiseringer og føringer både med hensyn til målstningen av «Vi sprenger grenser» og programmets fortsettelse. Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen svarte blant annet at:

  • Statped skal bygge på erfaringene fra pilotene og forskningsresultatene fra pilotprosjektene
  • «Vi sprenger grenser» skal gi resultater både overfor skolesystemet, elevene, lærerne og foreldre
  • Statped skal vise fagfolk og foreldre hvordan en kan fremme inkludering av barn og unge med utviklingshemning
  • Læringsutbyttet til elever med utviklingshemning skal økes

Statsråden forventet klare svar på hvordan «Vi sprenger grenser» skal fortsettes for å innfri programmets målsetninger og varslet en mulig budsjettmessig oppfølging av programmet.

Vi ser med spenning fram til rapportene, Statped og Utdanningsdirektoratets videreføring av «Vi sprenger grenser».

Les også

Jens Petter Gitlesen

20 juni 2015

Tips noen om siden