PPT har ikke alltid rett

NFU har fått medhold i to klagesaker om rett til utvidet tid i videregående skole hvor PPT ikke anbefalte at eleven skulle gå ett år ekstra. I begge sakene kritiserte NFU kvaliteten på de sakkyndige vurderingene. I den ene saken ble saken sendt tilbake til PPT for ny sakkyndig vurdering. I den andre saken gikk fylkesmannen nærmere inn på innholdet i vurderingen.

elever som rekker opp håndenPP-tjenesten skal i den sakkyndige vurderingen vurdere og ta stilling til om eleven trenger mer tid i videregående opplæring for å nå sine opplæringsmål. Dette skal vurderes i forhold til de målene som fremgår av elevens individuelle opplæringsplan(IOP). Elevens IOP skal vise mål for og innhold i opplæringen og hvordan opplæringen gjennomføres.

Fylkesmannen sier i sin begrunnelse blant annet: «Fylkesmannen registrerer at flere av målene som er skissert i IOP-en ikke er målbare. Dette gjelder for eksempel samfunnsfag: Kompetansemål: Det politiske systemet i Norge – Arbeidsmål: Hvor blir avgjørelsene tatt, hvem bestemmer etc.» Fylkesmannen sier videre at: «Det skal være mulig å gi underveisvurdering med bakgrunn i mål som skisseres i IOP-en. Målene som utarbeides skal være tydelige, og det skal være mulig å vurdere måloppnåelse.»

Dersom du får en sakkyndig vurdering og på bakgrunn av det et vedtak du ikke er enig i, kan du påklage vedtaket og vise til at grunnlaget for vedtaket ikke er godt nok.

Tips noen om siden